Przetargi.pl
Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Puńsk na 2020 rok

Gmina Puńsku ogłasza przetarg

 • Adres: 16-515 Puńsk, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 51 61 048, , fax. 87 73 96 805
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Puńsku
  ul. Mickiewicza 23
  16-515 Puńsk, woj. podlaskie
  tel. 87 51 61 048, , fax. 87 73 96 805
  REGON: 53958400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugpunsk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Puńsk na 2020 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Puńsk w 2020 roku, a w tym: - ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń, - załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonania usługi z ww. odpadów, - transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającego aktualne zezwolenie na transport odpadów, - rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia. 2. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Oferta powinna zawierać koszty związane z realizację przedmiotu zmówienia niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen w czasie trwania umowy. 5. Kod odbioru odpadów: 02 01 04 6. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie deklaracji rolników wynosi ok. 314 Mg – zaznacza się, że ilość odpadów może ulec zmianie. 7. Masa w podziale na rodzaje wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia wynosi szacunkowo: - odpady z folii rolniczej – ok. 208 Mg - odpady z siatki i ze sznurka do owijania balotów – ok. 46 Mg - opakowania po nawozach – ok. 26 Mg - opakowania typu Big-Bag – ok. 34 Mg 8. Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą przywozić odpady we własnym zakresie. 9. Odpady powinny być odebrane z punktu zbiórki w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu. 10. Rolnicy, po uzgodnieniach w Wykonawcą, przywiozą do punktu zbiórki odpady w takiej ilości ile Wykonawca będzie w stanie w ciągu dnia zagospodarować. Zostanie wyznaczony harmonogram dla rolników w jakim terminie dana miejscowość powinna dostarczyć odpady do punktu zbiórki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 PZP, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach