Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy celem poprawy jego efektywności energetycznej.

Gmina Zbójna ogłasza przetarg

 • Adres: 18416 Zbójna, ul. Łomżyńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 214 00 29, , fax. 86 214 00 29
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbójna
  ul. Łomżyńska 64
  18416 Zbójna, woj. podlaskie
  tel. 86 214 00 29, , fax. 86 214 00 29
  REGON: 45067002500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy celem poprawy jego efektywności energetycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy celem poprawy jego efektywności energetycznej. 1. Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych budynku. 2. Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic. 3. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 4. Wymiana oznaczonych w projekcie (rzut piwnicy i na elewacjach) okien w piwnicy. 5. Wymiana drzwi piwnicy budynku na nowe stalowe. 6. Modernizacja instalacji c.o. 7. Modernizacja kotłowni. 8. Modernizacja oświetlenia. 9. Wymiana istniejącego pokrycia dachowego. Wykonanie nowej instalacji odgromowej. 10. Wykonanie renowacji daszków nad wejściami do budynku. 11. Demontaż istniejących rynien i rur spustowych. Wykonanie nowej instalacji odgromowej w tym nowych pionów uziemiających. 12. Wykonanie renowacji schodów zewnętrznych bocznych i tylnych. Wykonanie renowacji schodów zewnętrznych wejściowych głównych. 13. Wykonanie montażu nowych wycieraczek stalowych – zgodnie z oznaczeniami w części graficznej opracowania. 14. Wykonanie renowacji istniejącej balustrady schodów zewnętrznych wejściowych głównych oraz istniejącej konstrukcji podpierającej zadaszenia (główne, boczne i tylne) 15. Demontaż istniejących punktów świetlnych. Po wykonaniu docieplenia zainstalowanie nowych opraw punktów świetlnych przy wejściach do budynku. 16. Obłożenie istniejącego komina w przestrzeni poddasza oraz ponad połacią wełną mineralną. Wykonanie nowej czapy betonowej. 17. Wykonanie nowej opaski wokół budynku po wykonaniu docieplenia w gruncie. 18. Dostosowanie wejścia od strony północnej do budynku w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust.5 Pzp. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami (załącznik nr 11 do SIWZ). 2. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem sprawdzenia miejsca robót, wykonania niezbędnych pomiarów, zapoznania się z warunkami związanymi z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania niezbędnych informacji koniecznych do ich wyceny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Łomża Nr 79875710112601965320000050 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie pok. 8 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie w sposób określony w SIWZ lub jego wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z dowodem wpłaty wadium oraz kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów. 2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 -Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Informacja o wystąpieniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Załącznik nr 5 do SIWZ). 6. Zakres rzeczowy oraz wartość robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem zamówienia publicznego, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (wzór załącznik Nr 9) -jeżeli dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach