Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na przebudowę wewnętrznej instalacji zasilania gwarantowanego w budynku nr 7 w m. Białystok

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 15370 Białystok, ul. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 71 45 171, , fax. 85 71 45 715
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
  ul. Bema 100
  15370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 71 45 171, , fax. 85 71 45 715
  REGON: 5044003600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na przebudowę wewnętrznej instalacji zasilania gwarantowanego w budynku nr 7 w m. Białystok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przebudowa wewnętrznej instalacji zasilania gwarantowanego w bud. nr 7 w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. J. Bema 100, 15-370 Białystok - zgodnie z: opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym, programem podejmowania innych działań przy zabytkach, wytycznymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 000,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (decyduje moment wpływu środków na konto Zamawiającego). 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn.zm) 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej: NBP O/O BIAŁYSTOK 31101010490017171391200000 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert . 3. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych stosowny dokument wadialny (oryginał) należy złożyć w kasie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt, w godz.1230 – 1330 ) najpóźniej przed upływem terminu składania ofert lub załączyć do oferty – w tym przypadku zostanie zdeponowany w kasie Oddziału. W przypadku złożenia dokumentu wadialnego w kasie zaleca się do oferty dołączyć kopię złożonego dokumentu wadialnego, a w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej – kopię przelewu bankowego. Okres ważności dokumentów wadialnych nie może być krótszy niż okres związania ofertą (tj. 30 dni). Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi wyraźnie określać, iż wniesione w takiej formie wadium podlega zatrzymaniu na rzecz Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. 1-1a i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się wypełniony i podpisany formularz ofertowy -zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem -Załącznik nr 2. 2. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 3. Oświadczenie, zgodnie z rozdziałem V pkt 1a) SIWZ; 4. Oświadczenie, zgodnie z rozdziałem V pkt 1b) SIWZ; 5. Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w rozdziale XIV pkt 10 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział VIII pkt 1 SIWZ); 2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach