Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiśla, poprzez modernizację drogi powiatowej nr 3204G Pastwa - Korzeniewo.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 556465000 , fax. 556465002
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  Kościuszki 29 B
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 556465000, fax. 556465002
  REGON: 17081802000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiśla, poprzez modernizację drogi powiatowej nr 3204G Pastwa - Korzeniewo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiśla, poprzez modernizację drogi powiatowej nr 3204G Pastwa - Korzeniewo. Krótka charakterystyka przedmiotu zamówienia: W ramach przedsięwzięcia zakłada się wyrównanie nawierzchni drogi betonem asfaltowym AC16W, średnio 100 kg/m2, oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy 2 cm. Wykonać frezowanie korekcyjne nawierzchni we wskazanych lokalizacjach. Należy wykonać odmulenie rowów o długości 2000 m i ścinkę 7500 m2 poboczy. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej wykonać 3 cm warstwa ścieralna i 3 cm warstwa wiążąca. Na zjazdach o nawierzchni z płyt betonowych oraz kostki należy wykonać regulację wysokościową. Zakłada się: • wymianę 6 przepustów pod drogą o średnicy 600 mm, w km drogi: 3+616,99, 4+758,95, 5+082, 5+607,73, 6+220,58, 7+743,81, • wymianę ścieków przyulicznych o łącznej długości 100 m, • budowę 5 zatok autobusowych z peronem, w km drogi: 2+587,37, 2+695,57, 5+225,53, 6+156,52, 6+166,68, • budowę 8 peronów wzdłuż przystanków autobusowych, w km drogi: 3+876,10, 3+894, 86, 5+362,09, 6+949,54, 7+632,43, 7+668,20, 8+438,07, 8+474,12. Zakłada się wykonanie oznakowania poziomego i korekty oznakowania pionowego odcinka drogi, zgodnie projektem stałej organizacji ruchu, oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zadania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- stanowiące załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że załączony przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo, wyliczona cena ofertowa jest bowiem ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana ze względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości. 4.Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 5.Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 6.Jeśli w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 7.Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 8.Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów lub urządzeń wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały lub urządzenia równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów lub urządzeń. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. 9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wdrożenie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu, - wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym: oczyszczenie rowów z namułu, mechaniczna ścinka poboczy, frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - regulacja wysokości zjazdów, - budowa zatok autobusowych, peronów i chodnika, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Zgodnie z treścią art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, przy zachowaniu anonimizacji, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto PBS w Kwidzynie nr rachunku 38-8300-0009-0013-5294-2000-0050, z dopiskiem na przelewie: „Przetarg nieograniczony pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiśla, poprzez modernizację drogi powiatowej nr 3204G Pastwa - Korzeniewo. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa wyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta składa się z: 1) Formularza Ofertowego (wzór formularza ofertowego określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ); 2) Oryginału (lub kopii poświadczonej notarialnie) pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika z dokumentów rejestrowych; 3) Oświadczenia wstępnego zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu- zgodnie z Rozdziałem VII niniejszej SIWZ- załącznik nr 5 do SIWZ; 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 6 do SIWZ; 5) Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 9 do SIWZ; 6)Potwierdzenie wpłaty wadium. 2. Formalności przed podpisaniem umowy: 1) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 2) Przedłożenie przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego (szczegółowego), który ma charakter jedynie pomocniczy ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 3) Przedłożenie przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających uprawnienia osób do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie określonym w rozdziale III.1.3) ogłoszenia, 4) Przedłożenie przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo- finansowego sporządzonego przez Wykonawcę, podlegającego akceptacji zamawiającego. 5) Wykonawca zostanie wezwany o dopełnienie formalności, o których mowa wyżej oraz uzgodnienie ostatecznej treści umowy w oparciu o wzór umowy załączony do SIWZ Załącznik- nr 3 do SIWZ , a także uzgodnienie innych kwestii koniecznych do sprawnego jej zawarcia. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 6) Brak przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach