Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6615222, 6607661 , fax. 58 620-53-38, 6607661
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
  ul. Hryniewickiego 10
  81-340 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6615222, 6607661, fax. 58 620-53-38, 6607661
  REGON: 19263412900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sar.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w podziale na części: 1) I część zamówienia: Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych do jednostki MSPiR w Świnoujściu, 2) II część zamówienia: Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych do jednostki MSPiR w Ustce, Władysławowie i Helu. 3) III część zamówienia: Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych do jednostki MSPiR w Gdańsku, Sztutowie i Tolkmicku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję z zakresu obrotu paliwami ciekłymi w zakresie lekkiego oleju opałowego o parametrach wskazanych w pkt. 1 ppkt 1.3 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SIWZ), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie http://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state informacji w trybie art. 86 ust 5 Pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Celem ułatwienia Zamawiający zamieszcza wzór powyższego oświadczenia w załączniku nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach