Przetargi.pl
Wymiana płyt żelbetowych stanowiska nr H - 6 na terenie lotniska GDYNIA OKSYWIE

17 Terenowy Oddział Lotniskowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-240 Gdańsk, M. Konopnickiej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 21 34 03, , fax. 261 21 34 04
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy
  M. Konopnickiej 13
  80-240 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 261 21 34 03, , fax. 261 21 34 04
  REGON: 190131950
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17tol.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana płyt żelbetowych stanowiska nr H - 6 na terenie lotniska GDYNIA OKSYWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. Ułożeniu (wbudowaniu) płyt żelbetowych na stanowisku nr H - 6 na terenie lotniska GDYNIA OKSYWIE. Płyty w ilości 310 sztuk o wymiarach 300 cm X 100 cm x 20 cm o dwóch kotwach do unoszenia są własnością Zamawiającego i będą na bieżąco dostarczane na teren sąsiadujący ze stanowiskiem nr H – 6. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Projekt Wykonawczy branży drogowej „ Remont stanowiska nr H-6 na lotnisku Gdynia Oksywie” pkt. 8.1. z wyłączeniem niżej wymienionych robót: a) roboty przygotowawcze; b) roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni; c) korytowanie; d) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem; e) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 2) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu Wykonawczego, dotyczy zawiększenia ilości wymienianych płyt żelbetowych prefabrykowanych z 195 na 310 sztuk zgodnie z kosztorysem inwestorskim i obmiarem z dnia 05.04.2019 r.; 3) zakup 3 sztuk podstaw (korpusów) do lamp zagłębionych typu Youyong i montaż; 4) montaż 3 lamp typu Youyong zagłębionych w płytach żelbetowych wraz z podłączeniem lamp do instalacji zasilającej, ich umiejscowienie i trwałe zamocowanie w płytach prefabrykowanych będacych w dyspozycji Zamawiającego; 5) wykonanie operatu pomiarowego z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej o klauzuli JAWNE. 3. Zakres robót przedstawia: 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej: “SIWZ”); 2) przedmiar robot; 3) projekt Wykonawczy; 4) zakres przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach