Przetargi.pl
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Suchy Dąb do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suchy Dąb i placówek specjalnych zlokalizowanych poza terenem Gminy Suchy Dąb, oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 828 620 , fax. 586 828 685
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Gdańska 17
  83-022 Suchy Dąb, woj. pomorskie
  tel. 586 828 620, fax. 586 828 685
  REGON: 19052787200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://suchy-dab.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Suchy Dąb do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suchy Dąb i placówek specjalnych zlokalizowanych poza terenem Gminy Suchy Dąb, oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Suchy Dąb do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suchy Dąb i placówek specjalnych zlokalizowanych poza terenem Gminy Suchy Dąb, oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala dla części I wadium w wysokości 5 000,00 zł, dla części II w wysokości 3 000,00 zł, w przypadku złożenia oferty na dwie części ustala się wadium w wysokości wynikającej z sumowania wartości wadium dla poszczególnych części zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i posiadanie ważnego zezwolenia lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach