Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE - OGÓLNOBUDOWLANE, WYKONANIE PLACU BETONOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ OGRODZENIA PRZY BUDYNKU NR 18 W JW 1517 CZERWIEŃSK. SPRAWA NR 12/PN/2019.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 80519145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: 44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE - OGÓLNOBUDOWLANE, WYKONANIE PLACU BETONOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ OGRODZENIA PRZY BUDYNKU NR 18 W JW 1517 CZERWIEŃSK. SPRAWA NR 12/PN/2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: roboty konserwacyjno – naprawcze ogólnobudowlane, wykonanie placu betonowego wraz z wymianą ogrodzenia przy budynku nr 18 w JW 1517 Czerwieńsk. W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 1) Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych, 2) Roboty ziemne ( mechaniczne wykonanie koryta), 3) Wykonanie nawierzchni betonowej placu, 4) Wykonanie ogrodzenia z siatki z montażem dwóch bram dwuskrzydłowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa spełnienia wymagań w zakresie spełniania ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10. Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wykaz pojazdów i osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy. 11. Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kosztorys ofertowy, 12. Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, a także aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 13. Wykonawca realizujący umowę złoży oświadczenie, że osoby biorące udział w realizacji umowy posiadają obywatelstwo polskie, a w przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny złożyć oświadczenie o posiadaniu pozwolenia jednorazowego uprawniającego do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON. 2017. poz.18) 14. Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych) ważnej przez cały okres realizacji umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu polisy ważnej na okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania kopii polisy Zamawiającemu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach