Przetargi.pl
„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej- Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych”

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU "PRZYJAŹNI PODMOKLOM" ogłasza przetarg

 • Adres: 66-110 Babimost, Podmokle Małe
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683512152, 607789330 , fax. 683512643
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STOWARZYSZENIE ROZWOJU I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU "PRZYJAŹNI PODMOKLOM"
  Podmokle Małe 30
  66-110 Babimost, woj. lubuskie
  tel. 683512152, 607789330, fax. 683512643
  REGON: 08025004500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podmokle.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej- Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalne j- Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych”. Zakres zamówienia obejmuje: w ramach operacji będą wsparte dwa obiekty. Wybudowana zostanie nowa wiata osłonowa na maszyny rolnicze oraz przebudowana zostanie wiata istniejąca, która zostanie poszerzona oraz dodatkowo zadaszona i będzie wiatą dwustronną dla zwiedzających. Wiaty osłonowe będą miały konstrukcje drewniane, a ich powierzchnia pozwoli na zgromadzenie pod dachem wszystkich eksponatów, maszyn i urządzeń rolniczych zgromadzonych w skansenie. Dzięki tej operacji maszyny zostaną przeniesione do nowych stanowisk ekspozycyjnych, które będą zadaszone. Wybudowane zostanie oświetlenie zewnętrzne. Oświetlenie zostanie zasilone z nowej instalacji PV. Całość zostanie wyposażona w nową instalację odgromową. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy wiaty: - max gabaryty w rzucie nowej wiaty: 32,00x13,05[m], - wysokość max. budynku 6,15m, - powierzchnia użytkowa: 122,50 m2, - powierzchnia zabudowy: 122,50m2, - kubatura brutto: 428,24m3, - kąt pochylenia połaci dachowych 26,8%, Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej nowej wiaty: - max gabaryty w rzucie nowej wiaty: 32,00x13,05[m], - wysokość max budynku 6,15m, - powierzchnia użytkowa: 396,00 m2, - powierzchnia zabudowy: 396,00m2, - kubatura brutto: 2435,40m3, - liczba kondygnacji: 1 - kąt pochylenia połaci dachowych 46,6%, Charakterystyczne parametry techniczne- branża elektryczna: Zasilanie zostanie wyprowadzone z tablicy budynku szkoły. W ramach zadania planowane jest wykonanie złącza kablowego, dwie latarnie oświetleniowe, instalacja odgromowa. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej: montaż tablicy DC i AC, montaż 14 paneli PV na dachu wiaty. Dane elektroenergetyczne: Napięcie znamionowe- 230/400V, 50Hz Moc znamionowa paneli- 3,64kWp Rząd izolacji- strona nN- 1kV Układ pracy sieci nN- TN-C/S Uwaga!!! W przedmiarze robót dla budowy nowej wiaty osłonowej należy uwzględnić pozycję nr 8 Wykończenie zadaszenia wiaty KNR 0-21 4004-02 - Poszycie ścian szkieletowych z desek o szerokości 22cm w ilości 176,43m2. Roboty te przewidziano w projekcie budowlano-wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. Uwaga !!! Wykonawca jest zobowiązany do wyceny projektu budowlano-wykonawczego oraz projektu technicznego – instalacji fotowoltaiki, a zaoferowana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ. Przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do kalkulacji kosztów. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, STWIOR i niniejszej SIWZ, a niezbędne do wykonania robót objętych projektem wykonawczym nie będą stanowiły robót dodatkowych. 3.2. Wykonawca ustala cenę ofertową na podstawie dokumentacji technicznej – projektu budowlano-wykonawczego, oraz projektu technicznego instalacji fotowoltaiki. Zaoferowana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. wykonania robót budowlanych oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ. Roboty i koszty nie ujęte w niniejszej SIWZ, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym objętych projektem wykonawczym nie będą stanowiły robót dodatkowych. 3.3 Inne uwagi Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Prawo budowlane, przepisami BHP, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i warunki realizacji zamówienia znajdują się w: - dokumentacji technicznej – projekcie budowlano-wykonawczym, - projekcie technicznym instalacji fotowoltaiki, - przedmiarach robót, - Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, - istotnych postanowieniach umowy (wzór umowy), Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ. 3.6. Oferowane produkty i materiały muszą spełniać wszystkie parametry określone w dokumentacji technicznej – projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik do SIWZ oraz muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła. Muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniać normy bezpieczeństwa. Muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z norm EN i PN. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów - wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 3.7. Wszystkie wymagane parametry robót opisane w załącznikach do SIWZ są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności pod warunkiem wykazania równoważności. 3.8. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: - w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp co Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty w tym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należy złożyć również formularz ofertowy wraz z załącznikami. W sytuacji Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć stosowne pełnomocnictwo, które wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, a także oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach