Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów i nieczystości stałych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Szczawno, ul. Parkowa 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0509 413169
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Szczawno, ul. Parkowa 2 2
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 0509 413169
  REGON: 00031180000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip-dpsszczawno.alte.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów i nieczystości stałych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna usługa polegająca na wywozie odpadów, nieczystości stałych na wysypisko śmieci z terenu Domu Pomocy Społecznej - w ilości 10 m3 dwa razy w miesiącu do 5- tego i 20 - tego każdego miesiąca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip-dpsszczawno.alte.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach