Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany podłóg z parkietu oraz osuszenia ściany południowej budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 867 12 08 , fax. 017 867 19 66
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 867 12 08, fax. 017 867 19 66
  REGON: 00051434800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany podłóg z parkietu oraz osuszenia ściany południowej budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany podłóg z parkietu oraz osuszenia ściany południowej budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10. Szczegółowy zakres robót określa część B SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiajacego. Warunki prowadzenia inwestycji zostały opisane w części C SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 2.000,00 PLN. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: -pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Rzeszowie Nr 63 1010 1528 0012 1213 9120 0000. 4.Warunkiem uznania wniesienia wadium będzie: -wpływ kwoty wadium na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, -dołączenie do oferty stosownego dokumentu, np. kopii dokonanego przelewu ( zał. nr 10 do oferty). 5.Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: -musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, -musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, -musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 6.Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na rachunku bankowym. W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium jako załącznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę, włączona do oferty). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium musi wpłynąć do zamawiającego przed terminem składania ofert. 7.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie wykluczony z postępowania. 8.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust.11. 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je w całości na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (w przypadku zmiany umowy rachunku bankowego wadium zostanie ewentualnie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek wskazany przez Wykonawcę). 11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzeszow.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach