Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenów pomiędzy budynkami nr 1 i 3 przy ul. 1 Sierpnia i nr 29 przy ul. ks. J. Popiełuszki oraz przy budynku Przedszkola nr 7 przy ul. ks. J. Popiełuszki 29a w Stalowej Woli

Gmina Stalowa Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 6433456 , fax. 015 6433412
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stalowa Wola
  ul. Wolności 7 7
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 6433456, fax. 015 6433412
  REGON: 83040908600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenów pomiędzy budynkami nr 1 i 3 przy ul. 1 Sierpnia i nr 29 przy ul. ks. J. Popiełuszki oraz przy budynku Przedszkola nr 7 przy ul. ks. J. Popiełuszki 29a w Stalowej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie terenów pomiędzy budynkami nr 1 i 3 przy ul. 1 Sierpnia i nr 29 przy ul. ks. J. Popiełuszki oraz przy budynku Przedszkola nr 7 przy ul. ks. J. Popiełuszki 29a w Stalowej Woli. 3.2. Podstawowe dane techniczne opisujące zakres robót: a) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi wg projektu - miejsca postojowe: 115,20 m2, b) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej wraz z warstwami konstrukcyjnymi wg projektu - drogi dojazdowe, plac utwardzony, utwardzenie pod osłonami śmietnikowymi: 664,00 m2, c) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm kolorowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi wg projektu - chodniki: 44,90 m2, d) krawężniki betonowe 20/30 cm na ławach betonowych: 166,00 mb, e) obrzeża betonowe 8/30 cm na ławach betonowych: 40,00 mb, f) obrzeża betonowe 6/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 24,00 mb, g) zadaszone osłony śmietnikowe o konstrukcji stalowej szkieletowej z pokryciem dachu z blachy trapezowej powlekanej 2 szt. - powierzchnia użytkowa: 13,91 m2 x 2 = 27,82 m2, h) brama przesuwna z napędem ręcznym 1 szt. - szer. 4,00 m, i) schody zewnętrzne główne do budynku przedszkola z okładziną z płyt granitowych płomieniowanych gr. 3 cm wraz z balustradami ze stali nierdzewnej - powierzchnia okładzin: 31,48 m2, j) pochylnia dla niepełnosprawnych przy schodach głównych do budynku przedszkola wraz z balustradami ze stali nierdzewnej - dł. 9,00 m, szer. 1,30 m, k) schody zewnętrzne do zaplecza budynku przedszkola z okładziną z płytek gres - powierzchnia okładzin: 7,47 m2, l) odwodnienie projektowanych placów utwardzonych, dróg i miejsc postojowych za pośrednictwem przykrawężnikowych odwodnień liniowych wykonanych w postaci zaniżonych w stosunku do nawierzchni dwóch rzędów kostki betonowej do wpustów deszczowych, następnie do studzienek kanalizacyjnych deszczowych i przykanalika do istniejącej kanalizacji deszczowej. 3.3. Zakres robót w ramach zadania obejmuje: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b) roboty nawierzchniowe placu ze stanowiskami postojowymi, drogi dojazdowej do miejsc postojowych i do zaplecza budynku przedszkola oraz chodników, c) roboty budowlane związane z wykonaniem osłon śmietnikowych i bramy wjazdowej do zaplecza budynku przedszkola, d) roboty remontowe schodów zewnętrznych głównych do budynku przedszkola wraz z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych do zaplecza budynku przedszkola, e) roboty instalacyjne sanitarne - kanalizacja deszczowa. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100) do dnia 29.07.2011 r. do godz. 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.), tj.: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 47 9430 0006 0000 1111 2000 0007 w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli z dopiskiem /Wadium - Zagospodarowanie terenów pomiędzy budynkami nr 1 i 3 przy ul. 1 Sierpnia i nr 29 przy ul. ks. J. Popiełuszki oraz przy budynku Przedszkola nr 7 przy ul. ks. J. Popiełuszki 29a w Stalowej Woli/. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach