Przetargi.pl
Przebudowa ciągów pieszych na Moście Orląt Przemyskich

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Wybickiego 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6790335 do 38
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
  ul. Wybickiego 1 1
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 16 6790335 do 38
  REGON: 65090333900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-przemysl.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągów pieszych na Moście Orląt Przemyskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągów pieszych na Moście Orląt Przemyskich w Przemyślu - nawierzchnia z asfaltu twardolanego ok. 1030 m2. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Kod CPV - 45.23.32.00-1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 6.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm-przemysl.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach