Przetargi.pl
dostawa leków i środków dezynfekcyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 842 10 17 , fax. 15 842 10 17
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kwiatkowskiego 2 2
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 842 10 17, fax. 15 842 10 17
  REGON: 00031347200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-spzoz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa leków i środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone dla postępowań o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu leków i środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 2. Zamówienie zostało podzielone na trzy pakiety. Pakiet Nr 1- leki, Pakiet nr 2 i Nr 3 - środki dezynfekcyjne. Każdy pakiet stanowi odrębne zamówienie i będzie odrębnie oceniany. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) dostawę do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem asortymentu szczegółowo opisanego formularzu cenowym załącznik nr 6 a Pakiet Nr 1- leki b) dostawę do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem asortymentu szczegółowo opisanego formularzu cenowym załączniku nr 6 b i 6 c Pakiet Nr 2 i Nr 3 środki dezynfekcyjne 4. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą w całości spełniać wymagania Zamawiającego, spełniać wskazania Polskich Norm przenoszących europejskie normy sharmonizowane i posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania. 5. Zaoferowane produkty powinny posiadać co najmniej 12 miesięczną przydatność do użytku. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości i asortymentu poszczególnych pozycji zawartych w treści zamówienia i oferty w okresie trwania umowy w ramach jej wartości. 7. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego pod względem składu chemicznego i dawki oraz działania, lecz różniącego się wielkością opakowania i postacią np. wymagana w SIWZ tabletka, a równoważnik ma postać drażetki kapsułki lub posiada inna nazwę producenta. Zamawiający uzna również za oferty równoważne takie, w których preparaty maja analogiczne przeznaczenie, posiadają taką samą klasyfikację statystyczną, identyczny skład oraz wywołują taki sam efekt terapeutyczny. preparaty te różnią się jedynie rodzajem opakowania, rodzajem producenta. 8. Zamawiający dopuszcza inny zapis dawek leków np. 0,1 zamiast 100 mg; 0,02g/ml-10 ml zamiast 200mg/10ml. 9. Jeżeli oferent nie posiada opakowań zgodnych z ilościami podanymi w SIWZ winien przeliczyć ilość opakowań w taki sposób, aby zgadzała się z ilością zamawianą. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w ramach pakietów nr 2 i nr 3 na środki dezynfekcyjne równoważnych pod względem przeznaczenia, substancji aktywnych, stężeń roztworów roboczych, czasu i spektrum działania oraz wydajności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www:e-spzoz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach