Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: San I - Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+360, na długości 7,145 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: San I - Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+360, na długości 7,145 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: San I - Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+360, na długości 7,145 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. 2. Stan istniejący na dzień wszczęcia postępowania: a) PZMiUW w Rzeszowie posiada: - Opracowaną w 2010 r. przez mkm PERFEKT, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków wariantową koncepcję pn. San I - Etap I - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+360 na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie. Opracowanie przedstawia dwa warianty: - Wariant 1, - Wariant 2. Wybrany wariant to Wariant 2. b) PZMiUW w Rzeszowie posiada: - Dokumentację geotechniczną rozpoznania korpusu i podłoża prawego wału rzeki San w km 2+215-9+360. Dokumentacja opracowana została w 2010 r. przez mkm PERFEKT ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków. c) PZMiUW w Rzeszowie zlecił opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: San I - Etap I - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+360 na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie. Opracowanie jest wykonywane przez Biuro Projektowe EKOsystem, Alina Rachwał, Glinik Górny 142, 38-131 Gogołów, z terminem wykonania do 31.10.2011 r. (inwentaryzacja po opracowaniu zostanie przekazana Wykonawcy niniejszego zlecenia). 3. Zakres zamówienia obejmuje: A. PRACE PRZEDPROJEKTOWE 1) Wykonanie prac geodezyjno-pomiarowych w tym: a) Zakup lub sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 w zakresie niezbędnym do celów projektowych. Mapy sytuacyjno-wysokościowe należy zaopa?trzyć w klauzulę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficz?nej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, że są aktualne i nadają się do celów projektowych. b) Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów należy uzyskać i potwierdzić aktualność w Starostwie Powia?towym w Nisku. Uwaga Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualny stan prawny obowiązującej mapy ewidencyjnej i wszystkie elementy mapy zasadniczej. 2) Uzupełnienie wykonanych przez mkm PERFEKT badań geotechnicznych poprzez wykonanie, w zakresie niezbędnym do opracowania projektu, dodatkowych badań geotechnicznych korpusu lub podłoża istniejącego prawego wału rzeki San. - zgodnie z wytycznymi Ocena stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Zakład Inżynierii Wodno-Melioracyjnej (obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn), - stosownie do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r., Nr 126 poz. 839 z późn. zm.). - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, 3) Obliczenie charakterystyk hydrologicznych rzeki San zawierające najnowsze dane, w tym z IMiGW o/Kraków, uwzględniające przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia oraz obliczenie odpowiadających im rzędnych dla rzeki San, z uwzględnieniem roku 2010. 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (z wykorzystaniem materiałów opracowanych przez firmę EKOsystem) zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) - 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) . Przedmiotowe materiały winny zawierać m. in.: a) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, b) wypisy z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, c) kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 3 ust. 1, pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzupełnioną o uwarunkowania wyszczególnione w art. 63. 5)Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z wymogami art. 74 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 6) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o wykonywaną przez Biuro Projektowe EKOsystem, Alina Rachwał, Glinik Górny 142, 38-131 Gogołów inwentaryzację przyrodniczą, - opracowany zgodnie z wymogami art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późni. zm.) - w nawiązaniu do wymogów odrębnych przepisów, w tym m.in. do: - Dyrektywy nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001r., w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, - Dyrektywy nr 92/43/EWG z 21 maja 1992, w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Dyrektywy nr 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r., w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym). Zakres raportu przedstawi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która w drodze postępowania administracyjnego wskaże konieczność jego opracowania bądź też postanowi o braku konieczności jego wykonania B. PRACE PROJEKTOWE 1) Projekt zagospodarowania terenu - 6 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 2) Projekt architektoniczno-budowlany - 6 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 3) Projekt podziału nieruchomości w formie operatu geodezyjnego podziału, przedstawiającego podział działek niezbędnych dla wykonania obiektów budowlanych tj. dla ok. 235 działek (Ilość działek została ustalona w sposób orientacyjny i może ulec zmianie. Na etapie projektu budowlanego nastąpi urealnienie ilości działek i wartości przedmiotu zamówienia wg ryczałtowej ceny za 1 działkę.), powinien zawierać: a) mapę ewidencyjną przedstawiającą projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziału geodezyjnego nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, a także wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone roboty budowlane (stosownie do art. 6, ust. 1, pkt. 2 - specustawy) - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) b) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości oraz nieruchomości wchodzące w całości w zakres projektowanej inwestycji, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, (stosownie do art. 6, ust. 1, pkt. 4 - specustawy) - 8 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) c) wskazanie nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego (stosownie do art. 9, pkt. 5, lit. a - specustawy) - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) d) wskazanie nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania (stosownie do art. 9, pkt. 5, lit. b - specustawy) - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) e) mapę ewidencyjną zawierającą projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziałów nieruchomości oraz nieruchomości wchodzące w całości w zakres projektowanej inwestycji, a także zaznaczony obszar zajęcia w sposób trwały i czasowy pod realizację tej inwestycji - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) f) wykaz zmian gruntowych (zbiorczy) - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) g) wykaz synchronizacyjny (porównawczy, kataster - ewidencja) - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) h) wykaz wywłaszczeniowy (zbiorczy) obejmujący wszystkie działki do wykupu - zarówno działki wynikające z podziału jak i działki wchodzące w całości w skład projektowanej inwestycji. Lewa strona wykazu wywłaszczeniowego dotyczącej właściciela w poz. 1 winna zawierać nazwisko, imię, adres zgodnie z aktualnym stanem prawnym nieruchomości, a w poz. 2 dane według ewidencji gruntów. Rozliczenie powierzchni działek musi być wykazane w m2. W/w wykaz powinien zawierać również; nr lwh, nr KW, nr AWZ, nr aktu notarialnego, nr rejestru gruntów. Na końcu wykazu zmian gruntowych i wykazu wywłaszczeniowego należy sporządzić zestawienie zbiorcze wszystkich działek wchodzących w projektowaną inwestycję wraz z podaniem celu i rodzaju zajęcia - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) i) kopię protokołów okazania granic (przekazanych do PODGiK) - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) j) kopię zarysu pomiarowego (przekazanego do PODGiK) (to zwymiarowana odbitka mapy ewidencyjnej zawierająca miedzy innymi numery punktów granicznych, długości czołówek, lokalizację punktów osnowy, kilometraż inwestycji wg projektu technicznego /budowlanego/) - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) k) badanie stanu prawnego wszystkich nieruchomości objętych projektem inwestycji (kopie protokołów badania lwh, KW, ZD, kopie AWZ, kopie decyzji, kopie aktów notarialnych) - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) W/w projekty winny zostać opracowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Prawa ochrony środowiska w szczególności zaś z: Ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2010 Nr 143, poz. 963 z późn. zm.); (zwana SPECUSTAWĄ) - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); - Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); - Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.); - Ustawą z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), - Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) - Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.); - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), - ustawą z dnia 6 lipca 1982r - o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001r Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) - ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - ustawą z dnia 17 listopada 1964r - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964r Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) - ustawą z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw, - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.); - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.) - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r., Nr 126 poz. 839 z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r, w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. z 2005 Nr 201, poz. 1673, z późn. zm.) - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663, z późn. zm.) - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999r w sprawie Standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 1999r, Nr 30, poz. 297) - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r, Nr 78, poz. 837) - Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999r w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999r, Nr 45, poz. 453) - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r, Nr 38, poz. 454) - Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.09.2001r w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. z 2001r, Nr 102, poz. 1122) Opracowany projekt powinien być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasa?dami wiedzy technicznej. Ponadto projekt powinien zawierać opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, posiadać wkre?ślony obrys inwestycji. W rozwiązaniach projektowych należy stosować materiały i wyroby budowlane dopusz?czone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami: - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Opracowany projekt zagospodarowania terenu powinien: - zawierać linie rozgraniczające teren inwestycji, - zawierać linie projektowanego podziału geodezyjnego, - oraz wskazywać teren niezbędny dla obiektów budowlanych. Projekt powinien określać zasięg oddziaływania przedmiotowego wału na tereny doliny rzeki San, pozostające dotychczas bez obwałowania. 4) Operat wodno-prawny, - 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 5) Projekt wykonawczy, - 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 6) Przedmiary robót - opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz?nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytko?wego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 7) Kosztorys inwestorski sporządzony metodą szczegółową - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w spra?wie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano?wanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre?ślonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym ( wraz z 2 egz. tabeli elementów scalonych). 8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz?nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytko?wego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 9) Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki sporządzona zgodnie Ustawą z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 późn. zm.); Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki powinna zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości, - tytuł prawny władania nieruchomością , - nazwę gatunku drzewa lub krzewu, - obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, - przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, - przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, - wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki powinna być sporządzona na aktualnej mapie ewidencyjnej oraz zawierać wykaz właścicieli działek zgodnie z ewidencją gruntów. - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. C. USŁUGI TOWARZYSZĄCE PRACOM PROJEKTOWYM, W TYM: 1. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego. 3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach prowadzenia robót. 4. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010r., nr 143, poz. 963).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach