Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy istniejących przepompowni ścieków sanitarnych na tłocznie ścieków

Gmina Rząśnia ogłasza przetarg

 • Adres: 98332 Rząśnia, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 317 122 , fax. 446 317 129
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rząśnia
  ul. Kościuszki 16
  98332 Rząśnia, woj. łódzkie
  tel. 446 317 122, fax. 446 317 129
  REGON: 59064793100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnia.pl; www.rzasnia.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy istniejących przepompowni ścieków sanitarnych na tłocznie ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy 3 istniejących przepompowni ścieków sanitarnych na tłocznie ścieków na terenie Gminy Rząśnia tj.: a) Stróża dz. nr 745/1, moc umowna 17kW, b) Zielęcin dz. nr 479/3, moc umowna 17kW, c) Zielęcin dz. nr 142, moc umowna 17kW. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisany został za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią następujące załączniki do SIWZ: Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa. Załącznik Nr 3 do SIWZ – Przedmiary robót. 3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę nawierzchni z mas bitumicznych. 4. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 1 osoby wykonującej bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określają zapisy projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ stanowiący jej integralną część. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane z wykonywaniem montażu tłoczni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach