Przetargi.pl
REMONT CZĘŚCI DACHU OD STRONY PÓŁNOCNEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM PODKONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD URZĄDZENIA I POMOSTY OBSŁUGOWE, UMOŻLIWIAJĄCEJ BIEŻĄCE NAPRAWY DACHU I URZĄDZEŃ DLA BUDYNKU GŁÓWNEGO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI, PRZY UL. WODNEJ 40.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90046 Łódź, ul. Wodna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 536 240 , fax. 422 536 249
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
  ul. Wodna 40
  90046 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 536 240, fax. 422 536 249
  REGON: 29502400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa będąca podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT CZĘŚCI DACHU OD STRONY PÓŁNOCNEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM PODKONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD URZĄDZENIA I POMOSTY OBSŁUGOWE, UMOŻLIWIAJĄCEJ BIEŻĄCE NAPRAWY DACHU I URZĄDZEŃ DLA BUDYNKU GŁÓWNEGO WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁODZI, PRZY UL. WODNEJ 40.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Montaż konstrukcji metalowych Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach