Przetargi.pl
Przebudowa systemu odwadniającego drogę powiatową Nr 3514 E w miejscowości Makowiska- Ładzin w km 0+000-3+010

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie ogłasza przetarg

 • Adres: 98330 Pajęczno, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 034 3113120, 3113121 , fax. 343 113 121
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
  ul. Kościuszki 76
  98330 Pajęczno, woj. łódzkie
  tel. 034 3113120, 3113121, fax. 343 113 121
  REGON: 15139917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatpajeczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa systemu odwadniającego drogę powiatową Nr 3514 E w miejscowości Makowiska- Ładzin w km 0+000-3+010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa systemu odwodnienia realizowana poprzez rowy przydrożne przepływowe, przepust pod koroną drogi, przepusty pod zjazdami ( Makowiska). Ze względu na brak innej możliwości odwodnienia pasa drogowego oraz występowanie zastoisk wody w pasie drogowym po ulewnych deszczach zaproponowano odprowadzenie wód deszczowych z rowów przydrożnych do rowu przy DK42. Ze względu na bardzo mały spadek podłużny projektowanego rowu nie przewiduje się odpływu do rowy przy drodze krajowej o charakterze uderzeniowym. Projektuje się rowy przydrożne obustronne, przy czym rów lewostronny jako istniejący wymaga oczyszczenia, odmulenia i wyprofilowania natomiast po stronie prawej projektowany jest nowy rów. Projektuje się rowy przydrożne o następujących parametrach: - szerokość dna: 0,4 m - nachylenie skarp: 1:1.2 - głębokość w granicach 0,7-0,9 m - umocnienie rowów poprzez: • obsiew mieszanką traw, • w obrębie przepustu pod koroną drogi oraz włączenia rowu prawostronnego do rowy przy DK42 ułożenie na skarpach płyt ażurowych typu EKO na chudym betonie, • ułożenie prefabrykatu żelbetowego i płyt ażurowych w obrębie zbliżeń słupów energetycznych. Miejsca umocnień zostały przedstawione na planie sytuacyjnym. Planuje się również budowę przepustu żelbetowego pod koroną drogi w km 0+319, średnica przepustu Ø600, długość 9,0 m, rzędna wlotu 222,75, rzędna wylotu 222,70 m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi. Planuje się również budowę przepustu żelbetowego w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, średnica przepustu Ø500, długość 8,0 m, rzędna wlotu 222,70, rzędna wylotu 222,65 m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi skośnymi. Przepusty projektuje się na ławie betonowej i żwirowej ze ściankami czołowymi betonowymi zbrojonymi. W przypadku, gdy zjazd przecina rów przepływowy konieczne jest zastosowanie przepustu pod zjazdem. Przewidziano budowę przepustów z rur karbowanych PEHD SN 8 Ø400 wraz ze ściankami czołowymi skośnymi. Przepust należy posadowić na ławie żwirowej gr. 20 cm i obsypać gruntem niewysadzinowym. Projekt obejmuje opracowanie systemu odwodnienia realizowanego poprzez rowy przydrożne przepływowe, przepusty pod koroną drogi, przepusty pod zjazdami i drenaż francuski ( Podładzin- Ładzin). Projektuje się rowy przydrożne: - po stronie lewej drogi na całym projektowanym odcinku - po stronie prawej drogi w km 0+582-1+600, 1+705-2+469,60 i 2+750-3+010 Projektuje się rowy przydrożne o następujących parametrach: - szerokość dna: 0,4 m - nachylenie skarp: 1:1.5 (lokalnie 1:1) - głębokość w granicach 0,6-1,1 m - umocnienie rowów poprzez: • obsiew mieszanką traw na warstwie humusu, w przypadku pogłębienia istniejących przepustów - obsiew mieszanką traw • ułożenie na skarpach płyt ażurowych typu EKO na podsypce cementowo-piaskowej, na dnie rowu - ścieku betonowego 50x50x15 cm • brukiem kamiennym na chudym betonie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w obrębie wlotów i wylotów przepustów w ciągu rowów melioracyjnych Miejsca umocnień zostały przedstawione na planie sytuacyjnym. Planuje się również budowę przepustów żelbetowych pod koroną drogi: - Nr 1 w km 0+863, średnica przepustu Ø600, długość 9,0 m, rzędna wlotu 223.65, rzędna wylotu 223.59 m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi - Nr 2 w km 1+053.50, średnica przepustu Ø600, długość 9,0 m, rzędna wlotu 223.41, rzędna wylotu 223.35 m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi - Nr 3 w km 1+280, średnica przepustu Ø600, długość 9,0 m, rzędna wlotu 222.88, rzędna wylotu 222.82 m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi - Nr 6 w km 1+705, średnica przepustu Ø600, długość 9,0 m, rzędna wlotu 221.40, rzędna wylotu 221.34 m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi - Nr 7 w km 1+877.20, średnica przepustu 2Ø800, długość 10,0 m, rzędna wlotu 220.30, rzędna wylotu 220.24 m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi - Nr 8 w km 2+019, średnica przepustu Ø600, długość 9,0 m, rzędna wlotu 221.60, rzędna wylotu 221.54 m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi - Nr 9 w km 2+239, średnica przepustu Ø600, długość 9,0 m, rzędna wlotu 222.46, rzędna wylotu 222.40 m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi - Nr 10 w km 2+469.60, średnica przepustu Ø600, długość 9,0 m, rzędna wlotu 223.26, rzędna wylotu 223.20, m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi - Nr 12 w km 2+763.06, średnica przepustu Ø600, długość 11,0 m, rzędna wlotu 224.29, rzędna wylotu 224.23, m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi - Nr 13 (pod koroną drogi wewnętrznej) w km 1+437, średnica przepustu Ø500, długość 11,0 m, rzędna wlotu 222.20, rzędna wylotu 222.15 m n.p.m, wraz ze ściankami czołowymi Przepusty projektuje się na ławie betonowej i żwirowej ze ściankami czołowymi betonowymi zbrojonymi. Na wlotach i wylotach istniejących przepustów w km 1+527 i 2+603 należy wykonać ścianki czołowe zbrojone o wymiarach 2,20x4,00x0,30m na fundamencie 4,00x0,70x0,40cm. Dodatkowo w km 2+470-2+736 po stronie prawej projektuje się drenaż francuski o wymiarach 40/50x50 cm w postaci sączka wykonanego z kruszywa (tłuczeń 40-63mm) otoczonego geowłókniną. Pasy tkaniny należy układać z zakładem min. 0,5m. Dren należy zamknąć gwoździami szpilkami stalowymi. Wylot drenu do rowu należy wykonać przy pomocy rury PCV Ø110, w obrębie wylotu ułożyć otoczaki 100120mm. Obsypkę drenażu (nasyp) wykonać ze żwiru, pospółki lub piasku gruboziarnistego. W przypadku, gdy zjazd przecina rów przepływowy konieczne jest zastosowanie przepustu pod zjazdem. Przewidziano budowę przepustów z rur karbowanych PEHD SN 8 Ø400 wraz ze ściankami czołowymi skośnymi. Przepust należy posadowić na ławie żwirowej gr. 20 cm i obsypać gruntem niewysadzinowym. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający informuje, że posiada decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla odcinka Ładzin-Podładzin oraz projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka Makowiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 20 000,00 PLN (brutto). 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy dołączyć do oferty w kopii a oryginał oddzielnie. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Pajęczno 30 8265 0001 2001 0000 2727 0002 z dopiskiem „Przebudowa systemu odwadniającego drogę powiatową Nr 3514 E w miejscowości Makowiska- Ładzin w km 0+000-3+010.” 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W wymienionym wyżej, punkcie 5 przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach