Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY KONSERWACYJNO – NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE: MALOWANIE ELEWACJI, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ, ROBOTY BRUKOWE W BUDYNKU NR 37 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 1517 CZERWIEŃSK. SPRAWA NR 38/PN/2019.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 80519145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: 44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY KONSERWACYJNO – NAPRAWCZE OGÓLNOBUDOWLANE: MALOWANIE ELEWACJI, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ, ROBOTY BRUKOWE W BUDYNKU NR 37 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 1517 CZERWIEŃSK. SPRAWA NR 38/PN/2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – Naprawa i odnowienie powłok malarskich w budynku nr 680 na terenie Składu Nowogród Bobrzański. . W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi: 1) wykonanie gładzi gipsowej sufitów i ścian, 2) malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną, 3) wymiana osprzętu i instalacji elektrycznej, 4) wykonanie posadzki z płytek , 5) montaż paneli natynkowych LED w korytarzach, 6) wymiana stolarki drzwiowej, 7) wykonanie tynku szlachetnego mozaikowego ścian korytarza, 8) transport i utylizacja odpadów z rozbiórki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa spełnienia wymagań w zakresie spełniania ww. warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach