Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - remont budynku nr 17, kuchnia - i piętro , sanitariaty - piwnica w Krośnie Odrzańskim. Sprawa nr 56P/PN/2018.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 8051914500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - remont budynku nr 17, kuchnia - i piętro , sanitariaty - piwnica w Krośnie Odrzańskim. Sprawa nr 56P/PN/2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane - Remont pomieszczeń I p budynku nr 17 kuchnia – stołówka żołnierska + WC piwnica. Zakres robót do realizacji: Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca powinien przystąpić w pierwszej kolejności do ogrodzenia placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy plac budowy ogrodzić i zamontować tablice informacyjne o wykonywanych robotach i mogących wystąpić zagrożeniach . Zakres robót obejmuje : 1) Wykucie z muru stolarki drzwiowej i okiennej 2) Roboty rozbiórkowe licowania ścian, posadzek 3) Zakup i osadzenie stolarki drzwiowej z ościeżnica regulowana na ½ c i okiennej z profili PCV 4) Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie 5) Malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną 6) Wykonanie nowej posadzki z paneli podłogowych AC 5 7) Wykucie otworu w ścianie o gr. 1 c celem osadzenia drzwi z PCV 8) Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 9) Wykonanie sufitu podwieszonego w sanitariatach poziom piwnica 10) Ścianki i przegrody w WC z płyt HPL o gr. 13 mm w WC 11) Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych. Zakres robót sanitarnych obejmuje : 1) Demontaż i ponowny montaż nowych urządzeń sanitarnych i umywalki 2) Częściowy remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 3) Wykonanie kanalizacji podposadzkowej 4) Wykonanie próby szczelności dla wymienionych instalacji 5) Rozliczenie złomu z demontażu 6) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej powykonawczej 7) Wywiezienie gruzu 8) Uporządkowanie terenu budowy Zakres robót elektrycznych obejmuje : 1) Projekt dokumentacji technicznej (wykonawczej) na wymianę instalacji oświetleniowej elektrycznej i elektrycznej wybranych pomieszczeń 2) Montaż rozdzielnicy oraz wybranych obwodów gniazd i oświetlenia piwnicy 3) Montaż oświetlenia parteru – środkowa klatka schodowa 4) Montaż wybranych obwodów gniazd i oświetlenia I piętro 5) Wymiana i montaż wybranych instalacji obwodów gniazd i oświetlenia 6) Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 7) Pomiary elektryczne 8) Przekazanie materiałów metalowych z demontażu do magazynu SOI 9) Wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dotyczące: tj. wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W Etapie I wraz z ofertą – tj. załącznikiem nr 4 Wykonawca składa: 1) oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Pisemne zobowiązanie podmiotów załącznik nr 6 do SIWZ (jeśli dotyczy) Wykonawca składa pisemne zobowiązanie wyłącznie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Dokument ten jest niezbędny do dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i ustalenia, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego oraz jaki zakres tego potencjału został wykonawcy udzielony. UWAGA: Zobowiązanie składane jest w oryginale. 3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna). UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach