Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na remont dachu i podłóg na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Leżajsku

Przedszkole Miejskie Nr 3 ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, ul. Braci Śniadeckich 8
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2420143
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie Nr 3
  ul. Braci Śniadeckich 8 8
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 017 2420143
  REGON: 69003555000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na remont dachu i podłóg na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Leżajsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i podłóg na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Leżajsku przy ul. Br. Śniadeckich 8. Zakres robót obejmuje: 1. Wymiana starych podłóg na wykładziny PCV - 90 m2 2. Renowacja starych dachów krytych papą - 726 m2 W zakres obowiązków wykonawcy na etapie prowadzenia robót wchodzi również - zabezpieczenie placu budowy - usunięcie wszelkich odpadów budowlanych powstałych w czasie remontu, Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia 3-letniej rękojmi za wady i 3-letniej gwarancji jakości, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lezajsk.um.bipgmina.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach