Przetargi.pl
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Szówsko

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-522 Wiązownica, Wiązownica 208
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 622-36-31
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Wiązownica
  Wiązownica 208 208
  37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie
  tel. 016 622-36-31
  REGON: 00055167400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiazownica.regiony.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Szówsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym o nazwie: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Szówsko, oznaczone nr ewid. 2888, 2965/2 i 2968 o łącznej długości 920 m. i szer. 4 m. 2. W ramach przedmiotowego zamówienia budowie i modernizacji zostaną poddane istniejące drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Szówsko o nawierzchni ulepszonej. Budowa i modernizacja nawierzchni dróg będzie polegała na mechanicznym wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z niesortu żwirowego - kruszywa o uziarnieniu 0/32, warstwa gr. 15 cm. po zagęszczeniu, a następnie wykonaniu górnej warstwy podbudowy z klińca kamiennego o grubości po zagęszczeniu 3 cm. W szczególności wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następującego zakresu robót: - droga dojazdowa do gruntów rolnych w Szówsku - wyznaczenie trasy drogi w terenie, - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na gł. 10 cm. - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża. - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z niesortu żwirowego - kruszywa o uziarnieniu 0/32, grubość po zagęszczeniu 15 cm. - wykonanie nawierzchni z klińca kamiennego o uziarnieniu 4/20 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium przetargowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiazownica.com lub www.bip.wiazownica.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach