Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95

Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 36-030 Błażowa, ul. 3 Maja 35
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2301444 do 55 , fax. 017 2301450
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o.
  ul. 3 Maja 35 35
  36-030 Błażowa, woj. podkarpackie
  tel. 017 2301444 do 55, fax. 017 2301450
  REGON: 69068963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gkblazowa.itl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 1000 litrów, lecz nie mniej niż 200 litrów, o jakości zgodnej z normą PN-EN -228:2006 Kod CPV : 09.13.21.00-4 2.Dostawa oleju napędowego ON w ilości do 110.000 litrów, lecz nie mniej niż 70.000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN-EN 590-A1:2011, Kod CPV : 09.13.40.00-7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091340007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gkblazowa.itl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach