Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany

Gmina Trzeszczany ogłasza przetarg

 • Adres: 22-554 Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194/14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6575059 , fax. 84 6575023
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzeszczany
  Trzeszczany Pierwsze 194/14 194/14
  22-554 Trzeszczany, woj. lubelskie
  tel. 84 6575059, fax. 84 6575023
  REGON: 00055011400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzeszczany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany, wskazanych w opisie zamówienia, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zapisami: 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), 3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 1155), 6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. , poz. 687 ze zm.), 7) zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/2012 z dnia 30 lipca 2012 r., 8) przepisami aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany. UWAGA: w dniu 29 czerwca 2016r. Rada Gminy Trzeszczany podjęła uchwałę Nr XVI/122/2016, zgodnie z którą zmieni się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji . Uchwała wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 1. Dane gminy. 1) Powierzchnia gminy wynosi 9017 ha. 2) Liczba sołectw: 14 3) Mieszkańcy zamieszkują ok. 990 nieruchomości zamieszkanych (wg danych z dotychczas złożonych przez mieszkańców deklaracji ) 4) Uwaga: Ilości nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, o których mowa w art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5) Szacuje się, że około 600 osób mieszka w zabudowie wielorodzinnej i około 2700 osób w zabudowie jednorodzinnej. 6) 2795 osób zadeklarowało segregację odpadów, 506 osób oddaje odpady zmieszane ( stan na dzień 27.06.2016r.), 7) liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) - ok. 970; liczba budynków wielorodzinnych - 19; 8) Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Trzeszczany, na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem odpadów komunalnych w latach 2013-2016 wyniosła: Lp. Rok Ilość zebranych odpadów zmieszanych w Mg Ilość zebranych odpadów segregowanych w Mg 1. 2013 160,6 36 2. 2014 250 115 3. 2015 200 350 Mg w tym 55 Mg odpadów wielkogabarytowych i 7 Mg odpadów remontowych 4. 2016 ( do dnia 1.07.2016r.) 155,46 84,66 Mg oraz 41,07 Mg odpadów wielkogabarytowych 3,11 Mg odpadów remontowych 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: 1) zmieszanych odpadów komunalnych, 2) papieru i tektury, 3) tworzyw sztucznych, 4) opakowań szklanych , 5) metalu, 6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 9) zużytych baterii i akumulatorów, 10) przeterminowanych leków, 11) chemikaliów (farby, rozpuszczalniki itp.), 12) odpadów remontowo-budowlanych, 13) zużytych opon. Zamawiający dopuszcza wyposażenie przez Wykonawcę nieruchomości zamieszkanych w pojemniki na indywidualne zamówienie właściciela, w tym pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości wielorodzinnych (np. najem, dzierżawa, zakup). Zakup dzierżawa lub najem pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia. 4. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 4.1.zabudowa jednorodzinna Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych pojemnikowy dla odpadów zmieszanych oraz system workowy dla odpadów segregowanych: 1) zmieszane odpady komunalne a) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l i sporadycznie 1100 l. W przypadku wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów zmieszanych w dodatkowym worku obok pojemnika, Wykonawca zobowiązany jest odebrać te odpady. b) Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych - raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 2) odpady komunalne odbierane selektywnie (papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, komunalne odpady ulegające biodegradacji) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system kolorowych worków: a) niebieski - papier i tektura, b) zielony - szkło, c) żółty - tworzywa sztuczne, d) czerwony - metale, e) brązowy - odpady ulegające biodegradacji. Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych - raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. a) Odbieranie i wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości. b) Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie trzy razy w trakcie obowiązywania umowy, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 4.2 zabudowa wielorodzinna 1) zmieszane odpady komunalne a) Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 110l,120l,1100l i kontenerów KP-7 i KP-5. b) częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszane) odpadów komunalnych - raz na 2 tygodnie ( kontenery KP-7 i KP-5 na zgłoszenie telefoniczne). 2) odpady komunalne odbierane selektywnie (papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, komunalne odpady ulegające biodegradacji) a) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzona będzie z wykorzystaniem worków lub pojemników o pojemności 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l , dzielonych kontenerów KP-7s wyraźnie oznakowanych co do frakcji gromadzonych odpadów. b) Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych - Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych (papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale) - raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym, natomiast odpady ulegające biodegradacji - raz na dwa tygodnie według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. a) Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków ( przy pojemnikach, altankach śmietnikowych, itp.). b) Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - trzy razy w trakcie obowiązywania umowy wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. c) Odpady komunalne budowlane - wytworzonych w gospodarstwach domowych , pochodzące z drobnych remontów wykonywanych systemem gospodarczym ( bez udziału firm zewnętrznych), nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do kontenerów podstawionych przez Wykonawcę na zgłoszenie telefoniczne. 4.3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odebranie i zagospodarowanie odebranych z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa . Dodatkowo każdorazowy odbiór odpadów z punktu musi być potwierdzony potwierdzeniem odbioru podpisanym przez osobę prowadzącą gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5. Pozostałe wymagania 1) System odbierania odpadów komunalnych, będący przedmiotem zamówienia, nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej 2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.,o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 z późn. zm.). 3) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie na załączniku nr 8 instalacji, do których będą przekazywane odbierane odpady komunalne; w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady. 4) Wykonawca zobowiązany jest spełniać co najmniej szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości kontrolowania pracy pojazdów obsługujących gminę, jak i również możliwości przejazdu pojazdami podczas zbiórki odpadów. 6) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. 7) Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z odpadami zebranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jak i również z odpadami zebranymi w innych gminach. 8) Wykonawca jest zobowiązany do: a) zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. b) zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych segregowanych, poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. 9) Wykonawca zobowiązany jest do: a) rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem lub zgłoszeniem, nie dostarczono worków do segregacji) najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości. Załatwienie każdej reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu na wskazany adres e-mail. b) wyposażania na własny koszt nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne segregowane, w worki o pojemności min. 60 litrów na szkło i pozostałych o pojemności 120 litrów, z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 60 mikronów). Obowiązek dotyczy wszystkich nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na których zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów. Na workach do segregacji muszą być nadrukowane informacje dotyczące zasad segregacji. c) uzupełniania na własny koszt właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, worków do zbierania odpadów komunalnych segregowanych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie na terenie posesji nowych worków odpowiadających liczbie i rodzajowi odebranych worków, na posesjach zamieszkanych przez rodziny wieloosobowe wymagane jest pozostawienie większej ilości worków . d) dodatkowo Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy Trzeszczany worki w ilości 500 szt. dla każdego rodzaju, w celu rozdysponowania mieszkańcom w przypadku wytworzenia większej ilości odpadów (w przypadku wykorzystania zdeponowanych worków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełni wg zapotrzebowania worki zdeponowane w Urzędzie Gminy). e) w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjęcia ich jako zmieszane odpady komunalne i pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, w ciągu 14 dni po upływie każdego miesiąca za dany miesiąc, dołączając dowody na naruszenie tych obowiązków, np. fotografie w formie elektronicznej. 10) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 11) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości co najmniej określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 12) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi, do przekazania Zamawiającemu końcowego sprawozdania za cały okres obowiązywania umowy obejmującego ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów, informacje o osiąganych poziomach odzysku, zbiorcze zestawienie danych o odpadach odebranych z PSZOK-u. 13) Prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek ten będzie realizowany w szczególności poprzez przeprowadzanie cyklicznie (co najmniej dwukrotnie w terminie trwania umowy) akcji promocyjno - informacyjnych obejmujących zasięgiem terytorialnym całą gminę polegających w szczególności na zamieszczaniu plakatów w miejscach użyteczności publicznej, takich jak urzędy, przychodnie lekarskie, siedziby spółdzielni mieszkaniowych, szkoły, przedszkola itp., a także dystrybucję ulotek informacyjnych oraz harmonogramów wywozu, co najmniej dwukrotnie w terminie trwania umowy. 14) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 15) Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: a) Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia. b) W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje o zmianach w wykazie adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia, a wykonawca uwzględni te zmiany najpóźniej od kolejnego odbioru. c) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkanych harmonogram odbioru (uprzednio uzgodniony z Zamawiającym) najpóźniej piątego dnia obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. 16) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów, b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd., c) powinien wskazywać: miejscowość i daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. 17) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza uzgodnione z Zamawiającym harmonogramy odbioru, które będzie publikował w ogłoszeniach oraz dostarczał do nieruchomości, a także przekazywał Zamawiającemu do publikacji na stronie internetowej Gminy Trzeszczany lub w inny sposób. 18) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 6. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. Zamawiający wymaga, aby na drogach będących w zarządzie zamawiającego i dojazdach do posesji był używany właściwy tabor transportowy, nie powodujący niszczenia dróg (drogi asfaltowe, gruntowe ulepszone kruszywem, oraz drogi gruntowe, część dróg wąska, ze znacznym spadkiem, gdzie są ograniczone warunki manewrowania). 7. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany. Odbiór odpadów ma być realizowany z danej nieruchomości od strony wjazdu na tą nieruchomość (drogi), a w przypadku budynku wielorodzinnego bezpośrednio z punktu gromadzenia odpadów na tej nieruchomości (np. bloki mieszkalne). 8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno- prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 9. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzeszczany Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem), w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych lub zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, a gdy taka instalacja nie będzie mogła przyjmować odpadów - do odpowiedniej instalacji zastępczej. 10. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do składowania. 2) Przekazywania odpadów do uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uzyskania od niego potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu Gminy Trzeszczany na karcie przekazania odpadów. 3) Terminowego zbierania i wywożenia odpadów. 4) Przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu. 5) Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi. 6) Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych przepisami dokumentów. 7) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania miesięcznej informacji o ilości odebranych poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania w terminie do 14 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy informacja. 8) Utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym pojazdów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. 9) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 10) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy zł 00/100). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Nr konta: 70 9603 1029 2001 0000 0114 0002 z dopiskiem Wadium - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r., nr 42 poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww., formie powinno być wystawione na: Gminę Trzeszczany, 22-554 Trzeszczany. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium i jego kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu należy dołączyć w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowe usługi ( aspekty ekologiczne i społeczne)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzeszczany.roztocze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach