Przetargi.pl
Remont ulicy Majdan w Chełmie

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5633228 , fax. 082 5633839
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Chełmońskiego 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5633228, fax. 082 5633839
  REGON: 11019875800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejska jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Majdan w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Majdan w Chełmie. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) roboty pomiarowe, 2) nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11S, 3) regulację pionową włazów kanałowych studni kanalizacyjnych oraz studzienek urządzeń podziemnych. 3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ). 4. W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym, kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych materiałów, 3) prowadzanie dokumentacji budowy, 4) przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 5) umożliwianie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 6) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz w czasie obowiązywania gwarancji, 7) zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 8) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zadania, 9) opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie miasta Chełm, 10) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S bezszwowo do szerokości jezdni 6 metrów. Przy szerokości jezdni powyżej 6 metrów dopuszcza się wykonanie łączenia za pomocą taśmy termoplastycznej zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 11) zapewnienie ciągłości ruchu ulicznego w trakcie prowadzenia robót za wyjątkiem wykonywania robót wymienionych w pkt 10, 12) dokonanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót do właścicieli istniejących urządzeń oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z prowadzeniem robót (zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych) wraz z nadzorem właścicielskim, 13) ubezpieczenie robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, 14) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas budowy (oznakowania, wygrodzeń itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność oraz bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, a także jego korekta wynikająca z postępu robót oraz jego całkowita likwidacja wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót, 15) uporządkowanie placu budowy, 16) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót, 17) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej potwierdzonej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - w 4 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 18) systematyczne prowadzenie oraz pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz, niezbędnych do realizacji zadania oraz udokumentowania i zachowania wysokiej jakości robót budowlanych i wbudowanych materiałów, w sposób zgodny z częstotliwością wykonywania wskazaną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz będą udostępniane na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego do wglądu. 19) zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie nw. badań: a) zaopiniowanie receptur bitumicznych i betonowych, b) przydatność kruszywa do podbudowy, c) próbki odbiorcze nawierzchni, d) ekstrakcja mas bitumicznych, które zostaną wykonywane przez specjalistyczne laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Termin wykonania danego badania zostanie wyznaczony przez inspektora nadzoru. W przypadku negatywnego wyniku ww. badań, badania zostaną powtórzone. Wykonanie ww. badań nie zwalnia Wykonawcy od systematycznego prowadzenia badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych zgodnie z pkt 18. 20) wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi projektu co do jakości wynikającej z przepisów: a) o systemie oceny zgodności, b) o wyrobach budowlanych, potwierdzonych przez aktualne certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, opisy urządzeń technicznych, instrukcje obsługi, zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi; 21) organizacja i zgłaszanie gotowości do odbioru robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego oraz przedkładanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych do odbioru (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, inwentaryzacje powykonawcze obiektów i części obiektów), 22) zastosowanie niezbędnych możliwych środków celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy, 23) pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem robót, 24) bieżące utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów w zawiązku z wykonywaniem robót, 25) poniesienie wszelkich innych kosztów niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności niezbędne do wykonania zamówienia - robotników drogowych, przy realizacji przedmiotowego zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332238
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm-chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach