Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Goraj

Urząd Gminy Goraj ogłasza przetarg

 • Adres: 23-450 Goraj, ul. Bednarska 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6858002 , fax. 84 6858118
 • Data zamieszczenia: 2016-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goraj
  ul. Bednarska 1 1
  23-450 Goraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6858002, fax. 84 6858118
  REGON: 00054054100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Goraj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów gromadzonych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Goraj oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowani, b) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemniki/worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, c) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Goraj, d) transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, e) czyszczenie, mycie i dezynfekcja pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uggoraj.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach