Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Janowiec

Gmina Janowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 24-123 Janowiec, ul. Radomska 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 8815216, 8815215 , fax. 0-81 8815216
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janowiec
  ul. Radomska 2 2
  24-123 Janowiec, woj. lubelskie
  tel. 0-81 8815216, 8815215, fax. 0-81 8815216
  REGON: 43101957000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Janowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie całej ilości odpadów komunalnych powstałych i zebranych na terenie nieruchomości zamieszkałych stale i czasowo, położonych na obszarze administracyjnym Gminy Janowiec oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) i SP ZOZ w Janowcu (przeterminowane leki i termometry rtęciowe), organizowanie objazdowych akcji zbierania odpadów problemowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport ww. odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych według wymagań określonych przez Zamawiającego, dostarczanie właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków foliowych do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, wyposażenie na czas trwania umowy PSZOK w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Odbiór i transport odpadów komunalnych musi odbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/142/2013 Rady Gminy Janowiec z dnia 22 marca 2013 r. oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXV/144/2013 Rady Gminy Janowiec z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Odbieranie odpadów komunalnych obejmuje wszystkie miejscowości na terenie Gminy Janowiec oraz wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stale i czasowo, według wykazu sporządzonego przez Zamawiającego. Liczba nieruchomości zamieszkałych może ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania nowych budynków lub migracji ludności, co Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie przetargowej. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium od Wykonawców w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegóły w pkt VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugjanowiec.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach