Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Głusk oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7518760 , fax. 81 7518650
 • Data zamieszczenia: 2016-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7518760, fax. 81 7518650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glusk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Głusk oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Głusk oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. (przez okres 12 miesięcy) II. Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Gmina Głusk zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 (uchwała Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.) należy do Regionu Centralnego. 2.Pojemniki na odpady zapewniają właściciele nieruchomości, na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250). 3. Worki na selekcjonowane odpady komunalne zapewnia Wykonawca. 4. Do zbierania odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego, przystosowane do opróżniania mechanicznego o pojemnościach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Głusk. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. 5.Za szkody powstałe w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie wykonywania przedmiotowej usługi, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 6.Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu posesji zamieszkałych Wykonawca będzie realizował wg stałego harmonogramu. 7.Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie tych nieruchomości, zebranych w sposób i na zasadach określonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głusk. 8.Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji suchej opadów ( papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania materiałowe) powinien się odbywać dwoma samochodami (kompleksowo), przy czym podczas odbierania tych odpadów pojazdy powinny być wyraźnie oznakowane, jaki rodzaj odpadu jest odbierany. 9. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Głusk Nr XIX/165/16 z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. poz. 1654). 10.Zmieszane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głusk oraz odpady zielone Wykonawca będzie przekazywał do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych przewidzianych dla obsługi Regionu Centralnego w obowiązującym Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017. 11 Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów musi się odbywać zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), uwzględniając instalacje, gdzie sposób gospodarowania odpadami zapewni osiągnięcie na rzecz Zamawiającego odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku wynikających z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250). 12 Wykonawca w ramach realizacji umowy nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 13.Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Uwaga! Przez monitorowanie Zamawiający rozumie sprawdzenie zawartości pojemników lub worków poprzez zajrzenie przez Wykonawcę do pojemników i worków, celem stwierdzenia czy właściciel prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o selektywnym sposobie gromadzenia odpadów a odpady na terenie nieruchomości nie są gromadzone selektywnie lub są posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głusk, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. Przed zabraniem odpadów Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną. W opisanych przypadkach wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia informacji właścicielowi nieruchomości w formie naklejki Ostrzeżenie - niewłaściwa segregacja lub Ostrzeżenie - brak segregacji. O zaistniałych sytuacjach Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną lub pisemnie, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości oraz dokumentacją fotograficzną, umożliwiająca jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości. W przypadku braku dokumentacji fotograficznej ostrzeżenie o braku w/w nieprawidłowościach nie będzie skuteczne. Rzetelność wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku określonego w pkt. 3.2.13. będzie poddawana przez Zamawiającego okresowym kontrolom. 14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wymienionej poniżej: informacji, o których mowa w pkt. 3.2.13. SIWZ, sprawozdań, o których mowa w art. 9n i art. 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia został na Zamawiającego nałożony taki obowiązek, obowiązek ten dotyczy informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca, 15. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w okresach miesięcznych kwotą ryczałtową (zgodnie z ofertą), niezależnie od ilości odebranych i wywiezionych odpadów komunalnych. 16 Do każdej faktury miesięcznej Wykonawca załączy, oprócz protokołu wykonania usługi (wg wzoru załączonego do projektu umowy), karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz do prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub do odpowiedniej organizacji odzysku. W/w karty przekazania odpadów, muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Głusk. 17 Wykonawca w okresie obowiązywania umowy tj. w okresach: 01.07.2016 r. - 31.12.2016 r., 01.01.2017r. - 30.06.2017r. zobowiązany jest do osiągnięcia, w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). Osiągnięcie poziomów odzysku wylicza się dla każdego okresu oddzielnie. 18 Wykonawca w okresie obowiązywania umowy (w okresach jak w pkt 3.2.17) jest zobowiązany do osiągnięcia, w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 19 Wszelkie uzasadnione reklamacje przekazane przez Zamawiającego, bądź przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, w tym w szczególności, gdy nie odebrano odpadów zgodnie z harmonogramem (pomimo przejezdności drogi i wystawionego pojemnika bądź worka w dniu odbioru), nie dostarczono worka, bądź worków, będą realizowane niezwłocznie lub Wykonawca ustali z właścicielem nieruchomości zamieszkałej sposób i termin odebrania odpadów bądź dostarczenia worków. Wykonanie usługi w ramach reklamacji Wykonawca niezwłocznie potwierdzi - mailem lub telefonicznie Zamawiającemu. 20Wykonawca w przypadku rozsypania odpadów podczas załadunku zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu z odpadów oraz zabranie rozsypanych odpadów. 21. Wykonawca zapewni oznakowanie samochodów służących do transportu odpadów, w sposób trwały i czytelny poprzez umieszczenie w widocznym miejscu nazwy firmy oraz adresu i numeru telefonu Wykonawcy. 22. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodów przed niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów podczas ich załadunku i transportu oraz zabezpieczenia odpadów przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. III. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych. Odbiór odpadów będzie się odbywał w dni robocze, w porze dziennej w godzinach od 7.00 do 19.00 1 Zmieszane odpady komunalne (nieselektywnie zbierane) Zmieszane odpady komunalne (nieselektywnie zbierane) gromadzone będą w pojemnikach o pojemności uzależnionej od wielkości gospodarstwa domowego. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę - jeden raz na miesiąc, za wyjątkiem dwóch budynków wielorodzinnych w Dominowie, gdzie częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od mieszkańców wynosić będzie dwa razy w miesiącu. 2 Selektywnie zbierane odpady komunalne Dla potrzeb selektywnego zbierania frakcji suchej odpadów komunalnych obejmującej: papier, tekturę, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz szkła kolorowego i bezbarwnego, Wykonawca do dnia 09.07.2016 r. dostarczy każdemu właścicielowi nieruchomości po komplecie worków (worek na szkło i worek na pozostałe odpady frakcji suchej) w ilości uzależnionej od wielkości gospodarstwa domowego. Wykonawca wywożąc odpady w workach przekazuje mieszkańcom nowe worki w ilości równej ilości worków odebranych, chyba że właściciel nieruchomości uzasadni potrzebę większej ilości worków, wówczas Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia potrzebnej ilości worków. Przewiduje się ilość niezbędnych worków ok. 132.000 szt. na rok. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców oraz zwiększenie liczby mieszkańców. Podane wyżej ilości worków należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: materiał wykonane z tworzywa LDPE lub HDPE o odpowiedniej grubości dostosowanej do frakcji, na która są przeznaczone, gwarantującej ich nierozrywanie podczas normalnej eksploatacji ( napełnianiu odpadami), pojemność - 120 dm?, kolor - zielony na szkło, żółty - na pozostałe odpady frakcji suchej (przeźroczyste umożliwiające sprawdzenie zawartości bez otwierania), nadruk - jednostronny, kolor nadruku czarny, treść (wykonawca: nazwa z dokładnym adresem i numerem telefonu, gmina - oznaczenie, informacja co powinno być zebrane do worka w kolorze zielonym (szkło) i worka w kolorze żółtym (papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) oraz czego nie wrzucać, a co kojarzy się z frakcją suchą (np. papieru tłustego i zabrudzonego oraz z domieszką tworzyw sztucznych, kalki, luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, lamp, baterii, styropianu, puszek po farbach, lakierach i smarach). Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie dot. papieru, tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowań wielomateriałowych - jeden raz w miesiącu, za wyjątkiem dwóch budynków wielorodzinnych w Dominowie, gdzie częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zebranych wynosić będzie dwa razy w miesiącu. 3. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru frakcji suchej odpadów i szkła zgromadzonych w odpowiednich workach wystawionych do odbioru przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, z nadrukiem i logo poprzedniego wykonawcy usługi firmy ART - KOM Milejów. 4. Odpady komunalne umieszczone w pojemnikach i workach będą odbierane jeden raz w miesiącu, bezpośrednio z terenu nieruchomości, z wydzielonego miejsca (bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości), do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników,obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umieszczenie go przy drodze, gdzie możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów. 5. Wykonawca zapewni odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, gdzie dojazd do posesji dla ciężkiego sprzętu specjalistycznego będzie utrudniony, pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, bądź w każdy inny sposób gwarantujący skuteczny odbiór odpadów. Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obszaru gminy objętego zamówieniem. 6 Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone: Właściciel nieruchomości powinien w/w odpady kompostować na przydomowym kompostowniku. Może również wywieźć te odpady: m.in.. skoszona trawa, liście, usunięte Rośliny ogrodowe, rozdrobnione gałęzie, choinki naturalne do kontenera zlokalizowanego w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK będzie ustalana w porozumieniu z Zamawiającym według realnych potrzeb. 7. Odpady budowlano- remontowe. Odpady budowlano-remontowe mogą być przekazywane przez mieszkańców do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK będzie ustalana w porozumieniu z Zamawiającym według realnych potrzeb. 8. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK ) zlokalizowany jest w miejscowości Wilczopole Kolonia 100 (dawna baza SKR). Wykonawca jest zobowiązany do obsługi i nadzorowania PSZOK od dnia 01.07.2016 r. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć odpady tylko od mieszkańców gminy Głusk, powstałe wyłącznie na terenie nieruchomości zamieszkałych po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wykonawca jest zobowiązany odebrać następujący strumień odpadów dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym stolarka budowlana, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki,przeterminowane chemikalia powstające w gospodarstwach domowych wydzielone ze strumieni odpadów komunalnych obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - m.in. skoszona trawa, liście, usunięte rośliny ogrodowe, rozdrobnione gałęzie, choinki naturalne odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, (powstałe w gospodarstwie domowym) w tym odpady ceramiki sanitarnej, Odpady przyjmowane będą: 1) Od 1 maja do 30 września dwa razy w miesiącu tj. w pierwszy piątek każdego miesiąca w godz. od 1000 do godz. 1800 i w trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 1000 do 1600. W pozostałe dni punkt będzie nieczynny. 2) Od 1 października do 30 kwietnia jeden raz w miesiącu tj. w pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 900 do 1700 . W pozostałe dni punkt będzie nieczynny. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym dodatkowych sobót w miesiącu ( w ramach drugiego kryterium), zostanie zwiększona częstotliwość odbioru odpadów w PSZOK stosownie do wybranej oferty, co zostanie uwzględnione w harmonogramie odbioru odpadów. Wykonawca będzie zobowiązany do nadzorowania przyjęcia odpadów od właścicieli nieruchomości, które zostaną przywiezione na PSZOK w dniu jego otwarcia oraz umieszczania ich we właściwym kontenerze lub pojemniku, bądź odmowy przyjęcia w przypadku odpadów, których skład i ilość wskazują na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych lub gdy istnieje podejrzenie z uwagi na ich ilość oraz rodzaj, że pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych ( z prowadzonej działalności gospodarczej ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnej obsługi PSZOK-u w ilości co najmniej dwóch osób (w wyznaczonych powyżej terminach). Pracownicy obsługujący PSZOK powinni rozpocząć przygotowanie punktu do przyjmowania odpadów co najmniej na pół godziny przed jego otwarciem. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na powierzchni wydzielonego terenu PSZOK ( ok. 200 m2), do dezynfekcji oraz mycia kontenerów i pojemników. Częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK będzie uzależniona od napełnienia pojemników lub kontenerów. Czas reakcji Wykonawcy na dokonanie odbioru wynosi max. 3 dni robocze. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwe jest odbieranie odpadów w okresach dłuższych niż miesiąc. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Ewidencja obejmowała będzie również prowadzenie rejestru osób (z wprowadzeniem ich danych, po okazaniu dowodu wniesienia na rzecz Gminy zapłaty za gospodarowanie opadami za miesiąc poprzedni), którzy dostarczyli odpady do punktu z uwzględnieniem ich rodzaju i ilości. Po stronie Zamawiającego jest utworzenie PSZOK. Wykonawca wyposaży PSZOK w niezbędną ilość standardowych oznaczonych kontenerów i pojemników. Będzie to użyczenie w ramach składanej oferty i przedstawionej ceny ofertowej zamówienia. 9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki; przeterminowane chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych obejmujące przepracowane m.in. oleje, farby, lakiery, zużyte opony będą odbierane również przez Wykonawcę w formie tzw. wystawki, na zasadzie odbierania wystawionych w/w odpadów przez właścicieli, bezpośrednio z terenu zamieszkałej nieruchomości, z miejsca zwyczajowego wystawiania do odbioru odpadów komunalnych. Odpady te odbierane będą jeden raz w roku w miesiącu maju, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez Zamawiającego. 10. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie świadczył zgodnie z wszelkimi przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności: 1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), 2) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), 3) ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), 4) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), 5) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), 6) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), 7) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. , poz.1973), 8) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1923 ), 9) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), 10) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), 11) Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego uchwalonym przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30.07.2012 r. (Uchwała nr XXIV/396/2012), 12) obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głusk Uchwała Nr XIX/164/16 Rady Gminy Głusk z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głusk - (ogł. w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., poz. 1653 ), 13) uchwałą XIX/165/16 Rady Gminy Głusk z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., poz. 1654). 11. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dysponowania wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego, 2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych, 3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; 4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej. 12. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć pojazdy w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, system monitorowania pracy sprzętu obejmującego: a) odwzorowanie pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Głusk, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac, b) odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu. Wykonawca obowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu na czas trwania umowy, kodów dostępu on-line umożliwiających podgląd monitoringu GPS, odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych, o których mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów w monitoring i udostępnienia kodów dostępu on-line najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 r. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i dostarczenia mieszkańcom harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych w formie kalendarza usług. Harmonogram wywozu, o którym mowa wyżej, powinien określać datę oraz dzień tygodnia, w którym będzie realizowany wywóz (z uwzględnieniem dwóch terminów w miesiącu odbioru odpadów z budynków wielorodzinnych w Dominowie). Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania terminu usług i rejonizacji do dotychczasowego harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych oraz odpadów segregowanych tj. obowiązującego w miesiącach styczeń- czerwiec 2016 r. (tzn. II połowa miesiąca).Wykonawca opracuje harmonogram wywozu odpadów na cały okres trwania umowy, uwzględniając dodatkowo terminy (daty) przyjmowania odpadów w PSZOK ( wynikające z terminów określonych w pkt. 3.3.8). Wykonawca w harmonogramie może uwzględnić dodatkowy dzień wyłącznie do obsługi nieruchomości, o których mowa w pkt. 3.3.5 oraz dodatkowy dzień na wykonanie usług w ramach zgłoszonych reklamacji. W harmonogramie Wykonawca umieści nazwę lub logo swojej firmy i numer telefonu kontaktowego oraz zawrze zapis, że właściciel nieruchomości ma obowiązek wystawić pojemnik na odpady w dniu przewidzianego odbioru do godz. 7.00. Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów, Wykonawca dostarczy mieszkańcom do dnia 1 lipca 2016 r. zamieszczając go również na swojej stronie internetowej - jeżeli taką posiada. 15. Zamawiający nie określa obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zadania podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (zgodnie z art. 36b ustawy Pzp). Uwaga: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań, jakie mają być zawarte w umowie o podwykonawstwo. Zamawiający nie wymaga przedkładania umów o podwykonawstwo. Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania osób lub podmiotów, przy pomocy których realizować będzie przedmiot zamówienia i odpowiada za ich działania jak za własne..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, w przypadkach wymienionych w art. 46 Pzp. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24868900070000358020000060 z dopiskiem wadium nr sprawy ZP.271.10.2016. 4. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji. 7. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 9. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Częstotliwość dodatkowej obsługi PSZOK-u
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugglusk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach