Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych nr ref. 1/MO/PN/2015

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7637636 , fax. (032) 2651430
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Małachowskiego 12 12
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. (032) 7637636, fax. (032) 2651430
  REGON: 27820930000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych nr ref. 1/MO/PN/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  materiały opatrunkowe: gaza opatrunkowa, kompresy gazowe, opaski dziane, elastyczne, gipsowe, podkłady podgipsowe, wata celulozowa, opatrunkowa, serwety operacyjne, elastyczne siatki do mocowania opatrunków, kompres do tamowania krwawienia typu Spongostan, setony gazowe, tupfery gazowe, tampony gazowe do tamponady, przylepce, plastry, opatrunki pooperacyjne, opatrunki na odleżyny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzzoz.bedzin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach