Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych i operacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Szpital Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 43-316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8100143 , fax. 033 8102101
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki
  al. Armii Krajowej 101 101
  43-316 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 8100143, fax. 033 8102101
  REGON: 07062159000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hospital.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych i operacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101 materiałów opatrunkowych i operacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem i załadunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany oraz posiadać dokumenty wyszczególnione w Rozdz. IV siwz ust. 10 pkt 2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 23 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hospital.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach