Przetargi.pl
zakup i dostarczanie materiałów szewnych

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2514533 , fax. 32 2514533
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  ul. Raciborska 26 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2514533, fax. 32 2514533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostarczanie materiałów szewnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych, tj.: nici chirurgicznych, których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oferta Cenowa. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień ( CPV): 33141100-1 - nici chirurgiczne Przedmiot zamówienia został podzielony na 42 Pozycje. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne Pozycje ( od 1 do 42 ) ujęte w Załączniku nr 1 do SIWZ - Oferta Cenowa oraz dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie nici chirurgicznych sukcesywne dostawy jeden lub dwa razy w miesiącu przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień złożonych do Wykonawcy faksem. 2. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do realizacji zamówienia w terminie do 10 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia do niego zamówienia faksem. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy. 4. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu Apteki. 5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru i płynność dostaw przez cały okres obowiązywania umowy. 6. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kco.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach