Przetargi.pl
Dostawy materiałów opatrunkowych oraz obłożeń

Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4613205 , fax. 32 4613209
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 29 29
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 4613205, fax. 32 4613209
  REGON: 24016153300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gcm.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów opatrunkowych oraz obłożeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do histeroktomii, Zestaw serwet do resekcji, serwety jałowe, serwety uniwersalne, kompresy włóknikowe, zestawy serwet do laparoskopii, taśmy samoprzylepne, sterylne kieszenie, osłony operacyjne, osłony na ramie C, foliowe osłony przewodów, fartuchy zabiegowe, maski chirurgiczne, gaza, chusty trójkątne. Zestawy kompresów, tupfery, setony, serwety operacyjne, rękawy ortopedyczne, tunele włókninowe, ochronne zestawy chirurgiczne, pieluszki, podkłady, spodenki do kolonoskopii, jednorazowe koszule operacyjne, fartuchy zabiegowe, czepki pielęgniarskie i chirurgiczne. Gąbki hemostatyczne, opatrunki z folii, przylepce, siatka opatrunkowa. kompresu gazowe, serwety operacyjne, lignina , wata, opaski dziane i elastyczne, bandaże, naturalna wyściółka podgipsowa, opaski gipsowe. opatrunki hydrokoloidowe, opatrunki hydrowłókniste, pasta hydrokoloidowa, żel hydrokolidowy, sterylne opatrunki Folie operacyjne, zestawy do operacji kończyny, serweta do kończyny, paski do zamykania ran...
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gcm.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach