Przetargi.pl
Zadanie nr 1 - modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6142300 , fax. 032 6142310
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
  ul. Krakowska 9 9
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6142300, fax. 032 6142310
  REGON: 24026890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 1 - modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Wykonanie robót drogowych w zakresie konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje m. in. ułożenie: warstwy grubości 5 cm z MMA AC 11 S lub dwóch warstw 4 cm AC 16W + 4 cm AC 11S (według wskazań w terenie pracownika prowadzącego zadanie z ramienia MZDiM) wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm z kruszywa niesortowanego frakcji 0/63 mm, wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8 cm z kruszywa niesortowanego frakcji 0/31,5 mm, umocnienia poboczy na szerokości 50 cm wraz z wjazdami w drogi boczne i do posesji kruszywem frakcji 0/16 mm, 1) Na podbudowę i wzmocnienia poboczy należy zastosować wyłącznie kruszywa z magmowych skał wulkanicznych np. dioryt, diabaz, sjenit, gawro, porfir, andezyt, skaleń itp. 2) Należy wykonać skropienia podbudowy oraz skropienia międzywarstwowe emulsją asfaltową, a w warstwie ścieralnej na złączach technologicznych zastosować samoprzylepną taśmę kauczukowo - asfaltową. 3) Na połączeniach do istniejących nawierzchni z betonu asfaltowego z modernizowanymi drogami krawędź nawierzchni należy obciąć piłą mechaniczną. 4) Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót. Materiały wynikające z technologii robót dostarczy Wykonawca. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Podstawowe określenia dotyczące zespołu zabiegów technicznych oraz merytoryczny zakres robót wskazany w przedmiarze zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w OGÓLNYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach