Przetargi.pl
Usługa sprzątania pomieszczeń w budynku administracyjnym Rejonu Wysoki Brzeg oraz archiwum GDDKiA Oddział Katowice zlokalizowanym przy ul. Drogowców 6; 43-600 Jaworzno; budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Mikołów-Mokre zlokalizowanym przy ul. Fitelberga 1; budynku administracyjnym Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze- Kończyce zlokalizowanym przy ul. Chudowskiej 1 w Zabrzu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2586281 , fax. 032 2598710
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ul. Myśliwska 5 5
  40-017 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2586281, fax. 032 2598710
  REGON: 01751157500050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń w budynku administracyjnym Rejonu Wysoki Brzeg oraz archiwum GDDKiA Oddział Katowice zlokalizowanym przy ul. Drogowców 6; 43-600 Jaworzno; budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Mikołów-Mokre zlokalizowanym przy ul. Fitelberga 1; budynku administracyjnym Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze- Kończyce zlokalizowanym przy ul. Chudowskiej 1 w Zabrzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Usługa sprzątania pomieszczeń w: budynku administracyjnym Rejonu Wysoki Brzeg oraz archiwum GDDKiA Oddział Katowice zlokalizowanym przy ul. Drogowców 6; 43-600 Jaworzno; budynku administracyjnym Obwodu Drogowego Mikołów-Mokre zlokalizowanym przy ul. Fitelberga 1; budynku administracyjnym Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze- Kończyce zlokalizowanym przy ul. Chudowskiej 1 w Zabrzu w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dane techniczne pomieszczeń objętych usługą: -Budynek administracyjny Rejonu Wysoki Brzeg oraz archiwum GDDKiA Oddział Katowice przy ul. Drogowców 6; 43-600 Jaworzno; -Budynek Obwodu Drogowego w Mikołowie-Mokrem przy ul. Fitelberga 1; -Budynek administracyjny Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze- Kończyce przy ul. Chudowskiej 1. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w Tomach II - III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5.3 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Ofercie (Formularzu Oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach