Przetargi.pl
przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego, nr sprawy ZP/23/2010

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-234 Kraków, ul. Dożynkowa 61
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4154499 , fax. 012 4154499
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
  ul. Dożynkowa 61 61
  31-234 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4154499, fax. 012 4154499
  REGON: 35156506100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wso.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego, nr sprawy ZP/23/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego w podziale na 2 pakiety: PAKIET 1 PAŁECZKI STERYLNE PAKIET 2 INNE MATERIAŁY
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wso.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach