Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6165420, 6165424 , fax. 012 6165428
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
  ul. Józefińska 14/002 14/002
  30-529 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6165420, 6165424, fax. 012 6165428
  REGON: 35150530800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi poniżej. 2. Programem będzie objętych 17 uczestników realizujących kontrakt socjalny lub uczestniczących w Programie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, zwanym w dalszej części PION. Grupa objęta programem składać się będzie z 5 kobiet i 12 mężczyzn uzależnionych od alkoholu. 3. Czas trwania programu: nie krócej niż 8 tygodni, pobyt całodobowy 4. Program terapeutyczny powinien obejmować: a) diagnozę obejmującą ocenę ogólnego stanu zdrowia, wykonanie podstawowych i specjalistycznych badań laboratoryjnych, EKG, ocenę stanu i wydolności układu krążenia, nerek, wątroby, trzustki i innych, ocenę stanu psychicznego - w razie zaistnienia takiej potrzeby z pełną diagnostyką psychiatryczną, psychologiczną lub neuropsychologiczną. W uzasadnionych przypadkach wykonawca zapewni wykonanie badań przy pomocy tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego, b) leczenie uczestników programu obejmujące terapię farmakologiczną, opracowanie indywidualnego planu terapii, optymalnego do problemu i sytuacji uczestnika, psychoterapię grupową, intensywną psychoterapię indywidualną, psychoedukację. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) indywidualnego podejścia do każdego uczestnika programu, dostosowania optymalnej formy terapii do jego potrzeb, b) spełnienia norm regulujących funkcjonowanie ośrodków prowadzących psychoterapii dla osób uzależnionych, c) organizowania pracy w sposób zgodny z obowiązującym regulaminem ośrodka, podanym do wiadomości personelu i uczestników programu, d) zapewnienia uczestnikom całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, e) zapewnienia uczestnikom odpowiedniego wyżywienia, przy uwzględnieniu diety dostosowanej do schorzeń uczestników, uzgodnionego w porozumieniu z dietetykiem, f) zorganizowania i przeprowadzenia treningu zachowań abstynenckich, g) zorganizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych, jako elementu planu zajęć uczestnika, h) zorganizowania - w koniecznych przypadkach - terapii dla rodzin lub osób pozostających w związkach, i) przekazania każdemu uczestnikowi zaleceń dotyczących dalszego leczenia, wskazania ośrodków terapeutycznych w miejscu zamieszkania uczestnika, j) zapewnienie detoksykacji na terenie ośrodka, k) zapewnienia transportu sanitarnego do szpitala, w przypadku konieczności hospitalizacji uczestnika, l) udzielenia uczestnikom programu pełnych informacji o stanie jego zdrowia, rozpoznaniu, postępach w leczeniu oraz rokowaniach - informacja winna być przekazana w sposób zrozumiały, przy poszanowaniu praw pacjenta, m) opracowania i przekazania Zamawiającemu zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczestnikiem programu, n) nieudzielania - bez wyraźniej zgody uczestnika programu - informacji o stanie jego zdrowia innym osobom, o) przestrzegania tajemnicy lekarskiej oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, p) umożliwienia uczestnikom programu kontaktu ze specjalistami po zakończeniu programu, q) przekazania uczestnikom informacji o realizacji programu w ramach projektu Pora na aktywność, r) informowania Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji programu leżącej po stronie Wykonawcy lub uczestnika, w tym konieczności wypisania uczestnika z ośrodka, s) oznakowania pomieszczeń, w których realizowany będzie program logotypami POKL, zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów POKL, zamieszczonymi na stronie internetowej www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx. 6. Zamawiający wymaga, aby usługa będąca przedmiotem zamówienia była realizowana w sposób zgodny z przepisami: ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami); ustawy z dnia 05 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 136 poz. 857 z późniejszymi zmianami); ustawy z dnia 05 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1217z późniejszymi zmianami); ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami); ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 17). 7. Zamawiający wymaga, aby usługą była realizowana w ośrodku spełniającym następujące wymagania: a) umożliwiającym zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 osobowych w łazienką, dostępnym dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, b) dysponującym salą do zajęć rekreacyjno - sportowych, siłownią, c) posiadającym dostęp do Internetu, 8. Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą tj.: psychiatrą ze specjalizacją I stopnia, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym nie mniej niż 2 lata pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu; psychoterapeuci (co najmniej 4 osoby) posiadającymi 3 letnie doświadczenie psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym minimum 2 osoby posiadające certyfikat psychoterapeuty uzależnień; dyplomowanym dietetykiem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212706
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach