Przetargi.pl
Zakup i dostarczenie artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Alwerni ul. Marii Skłodowskiej - Curie 4

Zespół Szkół Nr 1 w Alwerni ogłasza przetarg

 • Adres: 32-566 Alwernia, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 283 19 39 , fax. 12 283 11 56
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1 w Alwerni
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 4
  32-566 Alwernia, woj. małopolskie
  tel. 12 283 19 39, fax. 12 283 11 56
  REGON: 35721426200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół Nr 1 w Alwerni

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostarczenie artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Alwerni ul. Marii Skłodowskiej - Curie 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostarczenie artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Alwerni ul. Marii Skłodowskiej - Curie 4. Mięso i wędliny muszą być świeże, nie mrożone, dopuszczone do konsumpcji przez lekarza weterynarii, dostarczone własnym transportem 2-3 razy w tygodniu do stołówki szkolnej. Jaja, nabiał świeże dostarczane 2-3 razy w tygodniu, w zależności od jadłospisu. Pieczywo powinno być świeże i dostarczane 1-2 razy w tygodniu. Warzywa, warzywa mrożone powinny być dostarczane raz w tygodniu. Owoce świeże muszą być dostarczane w dniu obiadowym. Warzywa np. ziemniaki, buraki pietruszka, kapusta kiszona i inne uzgodnione zamawiającym mogą być przywożone raz na 1-2 miesiące. Artykuły żywnościowe np. cukier, olej, przyprawy mogą być dostarczane raz na 1-3 miesiące. Przy każdej dostawie musi być doręczony dokument stwierdzający pochodzenie i jego dopuszczenie do obrotu. Ilość potrzebna na każdy dzień umawiana jest ustnie, telefonicznie lub pisemnie przez Zamawiającego. Wszystkie produkty powinny być kategorii I i być przydatne do spożycia. Ogólna ilość zamówienia może się zmienić, nie jesteśmy w stanie określić ilości obiadów w całym roku kalendarzowym. Wszystkie dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania HACCP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 011214005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1alwernia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną