Przetargi.pl
Oczyszczanie gminy Libiąż w 2011 roku

Urząd Miejski w Libiążu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-590 Libiąż, ul. Działkowa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6271311 , fax. 032 6249292
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Libiążu
  ul. Działkowa 1 1
  32-590 Libiąż, woj. małopolskie
  tel. 032 6271311, fax. 032 6249292
  REGON: 00053105100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.libiaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczanie gminy Libiąż w 2011 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Oczyszczanie gminy Libiąż w 2011 roku. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część I Oczyszczanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Libiążw 2011 roku obejmuje wykonanie następujących usług: a) pozimowe oczyszczanie dróg, chodników i placów/parkingów, b) letnie mechaniczne oczyszczanie dróg, c) letnie oczyszczanie chodników, placów/parkingów, d) opróżnianie koszy ulicznych, e) zbieranie śmieci z terenów gminnych, f) spryskiwanie powierzchni chodników, placów/parkingów środkiem chwastobójczym, g) ręczne oczyszczanie nawierzchni ulic z zanieczyszczeń mułowych i piasku naniesionego na skutek opadów deszczu, h) oczyszczanie terenów gminnych z odchodów zwierząt domowych. Część II Likwidacja dzikich wysypisk odpadów i wywóz odpadów z akcji ekologicznych z terenu gminy Libiąż w 2011 roku obejmuje wykonanie następujących usług: a) likwidację dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy Libiąż, b) transport odpadów komunalnych zebranych podczas akcji ekologicznych odbywających się na terenie gminy Libiąż Część III Wywóz odpadów komunalnych pochodzących z budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Działkowej 1 w Libiążu w 2011 roku Szczegółowy zakres usług ze względu na swą obszerność został opisany: - w załącznikach nr 8a, 8b i 8c do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - odpowiednio dla każdej części zamówienia, - w załączniku 9a - wykaz dróg, chodników i placów/parkingów dla Części I zamówienia - w kalkulacji cenowej dla wszystkich części W części I Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian (zmniejszenie /zwiększenie) przewidzianych ilości pomiędzy wszystkimi pozycjami kalkulacji cenowej (podyktowanych faktycznymi potrzebami wykonania poszczególnych usług) do wysokości wynagrodzenia określonego w umowie przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w kalkulacji cenowej. W części II Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian (zmniejszenie /zwiększenie) przewidzianych ilości pomiędzy wszystkimi pozycjami kalkulacji cenowej (podyktowanych faktycznymi potrzebami wykonania poszczególnych usług) do wysokości wynagrodzenia określonego w umowie przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w kalkulacji cenowej. 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.libiaz.pl (BIP)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach