Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego- Aparatu EKG

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika ogłasza przetarg

 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6198601, 12 6168668 , fax. 12 6198668
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
  ul. Strzelecka 2 2
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6198601, 12 6168668, fax. 12 6198668
  REGON: 00029858300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego- Aparatu EKG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu medycznego- Aparatu EKG, zwanego dalej sprzętem szczegółowo opisanego w zał. nr 1B do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy pn. Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych. 2. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje transport, wniesienie, rozładunek, ustawienie, instalację i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu. 3. Oferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. 4. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 5. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania sprzętu, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. 6. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. dzieciecyszpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach