Przetargi.pl
Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2012021 , fax. 018 2015351
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  ul. Kamieniec 10 10
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2012021, fax. 018 2015351
  REGON: 00031151000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zakopane.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. fabrycznie nowych urządzeń i aparatów medycznych, obejmujących: 1) Aparat RTG z ramieniem C - w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.3 SIWZ (Pakiet - Nr 1). Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne), 33.11.10.00-1 (Aparatura rentgenowska). 2) Myjnia - Dezynfektor - w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.4 SIWZ (Pakiet - Nr 2). Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne), 33.19.10.00-5 (Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne). 3) Stanowisko do resuscytacji noworodka - w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.5 SIWZ (Pakiet - Nr 3). Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne), 33.15.20.00-0 (Inkubatory). 4) Lampa do fototerapii - w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.6 SIWZ (Pakiet - Nr 4). Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne), 33.15.83.00-5 (Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe). 5) Respirator noworodkowy - w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.7 SIWZ (Pakiet - Nr 5). Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne), 33.15.74.00-9 (Medyczna aparatura oddechowa). 6) Kolposkop - w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.8 SIWZ (Pakiet - Nr 6). Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne), 33.16.41.00-8 (Kolposkopy). 7) Aparat elektrochirurgiczny - w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.9 SIWZ (Pakiet - Nr 7). Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne), 33.16.10.00-6 (Urządzenia elektrochirurgiczne). 8) Echokardiograf - w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.10 SIWZ (Pakiet - Nr 8). Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne), 33.11.22.00-0 (Aparaty ultrasonograficzne). 9) Videokolonoskop - w ilości 1 sztuki, wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.11 SIWZ (Pakiet - Nr 9). Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne), 33.16.81.00-6 (Endoskopy), z podziałem na 9 (dziewięć) Pakietów, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych w punktach 3.3 - 3.11 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wykonaniem montażu, podłączenia, uruchomienia oraz szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej musi posiadać wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty itp. dopuszczające dostarczone urządzenia do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć. 3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot niniejszego zamówienia musi być dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 przez Wykonawcę. 4. Zamawiający nie dopuszcza zakupu sprzętu używanego. 5. Wykonawca, który wygra niniejsze postępowanie i dostarczy aparaty, urządzenia, o których mowa wyżej jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla minimum 2 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia, wyrobu w siedzibie Zmawiającego z chwilą dokonania montażu i uruchomienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową na poszczególne Pakiety Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium (łączna wartość wadium dla 9 Pakietów wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w odpowiedniej wysokości, dla każdego z pakietów, na który Wykonawca składa ofertę przetargową, tj. do: Pakietu Nr 1 - 5.400,00 zł, Pakietu Nr 2 - 2.200,00 zł, Pakietu Nr 3 - 700,00 zł, Pakietu Nr 4 - 300,00 zł, Pakietu Nr 5 - 1.900,00 zł, Pakietu Nr 6 - 400,00 zł, Pakietu Nr 7 - 700,00 zł, Pakietu Nr 8 - 4.000,00 zł i Pakietu Nr 9 - 1.300,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-zakopane.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach