Przetargi.pl
Dostawa zestawów do objętościowej pompy infuzyjnej Medima P-2

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6582011 , fax. 012 6581081
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6582011, fax. 012 6581081
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.usdk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do objętościowej pompy infuzyjnej Medima P-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa zestawów do objętościowej pompy infuzyjnej Medima P-2 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień 3 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 3 do SIWZ 3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.5. Wymagany okres niezmienności cen podanych w ofercie min. 12 miesięcy 3.6. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena walorów użytkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.usdk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach