Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DOSTAWĘ KIOSKÓW INTERNETOWYCH I STANOWISK PIAP

Urząd Miejski w Sławnie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8103051 , fax. 059 8103340
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Sławnie
  ul. M. C. Skłodowskiej 9 9
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 059 8103051, fax. 059 8103340
  REGON: 00052636300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um.slawno.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DOSTAWĘ KIOSKÓW INTERNETOWYCH I STANOWISK PIAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kiosków internetowych i stanowisk PIAP: - Kiosk internetowy 5 szt. - Stanowisko PIAP 22 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. S
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W tym zakresie Wykonawca powinien spełniać następujący warunek szczegółowy tj.: wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 dostaw sprzętu i oprogramowania odpowiadających swoim rodzajem i wartością co najmniej: - w kwocie 70 000 złotych brutto zakończonych skutecznym wdrożeniem oraz utrzymywaniem systemu. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru ). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi minimum 3 dostawy kiosków internetowych o określonej wyżej wartości zrealizowane we wskazanym terminie. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z podmiotami wskazanymi jako te, w których zostało wykonane wdrożenie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty, wymienionych w Rozdziale VII.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą wykonawca złoży następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie wykonawcy wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, złożone wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych dostaw sprzętu i oprogramowania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, przy czym musi on zawierać dostawy wykazane w rozdziale VI pkt. 2 niniejszej SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie oraz zostały zakończone skutecznym wdrożeniem oraz utrzymaniem systemu (np. referencje, protokół odbioru). 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 5. Dokument o którym mowa w pkt. 4 ppkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane jest złożenie dokumentu, w którym wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8. Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi wyliczać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez każdego z nich - dokumenty te muszą być złożone w formie określonej w Rozdz. V pkt 12 niniejszej SIWZ. 9. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (spółki cywilne/konsorcja), każdy z nich winien złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2. 10. Jeżeli wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obowiązany jest umieścić dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzystym opakowaniu oraz opatrzyć napisem: (tajemnica przedsiębiorstwa). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: um.slawno.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach