Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem wyposażenia sal audiowizualnych do realizacji zadań dydaktycznych w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie realizowana przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 63/WOG/D/Szkol./16

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, ul. 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95 , fax. 94 3456244
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. 4 Marca
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95, fax. 94 3456244
  REGON: 33120312800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem wyposażenia sal audiowizualnych do realizacji zadań dydaktycznych w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie realizowana przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 63/WOG/D/Szkol./16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia pięciu (5) sal audiowizualnych do realizacji zadań dydaktycznych w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie realizowana przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie w oparciu o szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, w tym wymagane parametry urządzeń, wyposażenia oraz wymagania eksploatacyjno-techniczne oraz gwarancji i serwisu, które określone zostały w załącznikach nr 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, zgodnego z załącznikiem nr 6 do SIWZ Wymagania eksploatacyjno-techniczne gabinetu audiowizualnego do realizacji zadań dydaktycznych blok 4 sala nr 8 oraz załącznikiem nr 7 do SIWZ Wymagania eksploatacyjno-techniczne gabinetu audiowizualnego do realizacji zadań dydaktycznych blok nr 2: urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.; urządzenie wielofunkcyjne UW1 - 2 szt. 2) dostawę fabrycznie nowego sprzętu audiowizualnego i pozostałego, zgodnego z załącznikiem nr 6 do SIWZ Wymagania eksploatacyjno-techniczne gabinetu audiowizualnego do realizacji zadań dydaktycznych blok 4 sala nr 8, załącznikiem nr 7 do SIWZ Wymagania eksploatacyjno-techniczne gabinetu audiowizualnego do realizacji zadań dydaktycznych blok nr 2, załącznikiem nr 8 do SIWZ Wymagania eksploatacyjno-techniczne gabinetu audiowizualnego do realizacji zadań dydaktycznych blok nr 79, załącznikiem nr 9 do SIWZ Wymagania eksploatacyjno-techniczne gabinetu audiowizualnego do realizacji zadań dydaktycznych blok nr 27, załącznikiem nr 10 do SIWZ Wymagania eksploatacyjno-techniczne gabinetu audiowizualnego do realizacji zadań dydaktycznych blok nr 26: projektor interaktywny - 3 szt.; tablica suchościeralna magnetyczna kompatybilna z w/w projektorem interaktywnym - 3 szt.; ekran projekcyjny - 3 szt.; głośnik naścienny - 10 szt.; telewizor interaktywny - 1 szt.; projektor multimedialny interaktywny - 1 szt. 3) Instalację i konfigurację dostarczonych urządzeń i sprzętu; w zakresie instalacji urządzeń i wyposażenia wchodzi okablowanie logiczne, sygnałowe i podłączenie do istniejącej sieci energetycznej, uruchomienie i wyszkolenie użytkowników. 4) Dostarczenie niezbędnej dokumentacji projektowej. 5) Dostawę wraz z montażem na wymiar we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach nowych mebli spełniających wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonale, szczegółowo określone w załącznikach nr 6, 7, 8, 9 i 10. 6) Szkolenie w siedzibie Zamawiającego administratorów/użytkowników w zakresie warunków eksploatacji urządzeń i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi przewidzianymi w procesie użytkowania. 3. Wskazane w ust. 1 załączniki do SIWZ: załącznik nr 6, 7, 8, 9 i 10 zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, będą stanowić integralną część umowy w sprawie realizacji zamówienia. 4. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Miejscem wykonania zamówienia są sale audiowizualne: 1) w kompleksie koszarowym w Koszalinie, przy ul. Wojska Polskiego 66 (blok nr 4 sala nr 8; blok nr 2; blok nr 79); 2) w kompleksie CSSP - Dąbki, ul. Nadmorska (blok 27, blok 26). 5. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym, użytkowym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załączniki nr 6, 7, 8, 9 i 10 do SIWZ. 2) Dostarczone urządzenia (sprzęt) i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku, wcześniej nie używane, pochodzącymi z bieżącej produkcji, posiadającymi nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji producenta. 6. Informacja o ofercie równoważnej: W przypadku, gdy Zamawiający wskazał w Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych gabinetów audiowizualnych do realizacji zadań dydaktycznych (załącznik nr 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ) oraz załączonych opisach i rysunkach, pochodzenie (marka, znak towarowy, producenta, dostawca) materiałów lub norm, aprobat, specyfikacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 uPzp, zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych, wymienionych w powyższych dokumentach. 7. Informacja o Podwykonawcy: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne. 5) Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 KC) jak za własne zachowanie. 8. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy - projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.17wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach