Przetargi.pl
Dostawa notebooka do obsługi aplikacji biurowych, pracy w systemach analiz przestrzennych oraz modelowania środowiska w systemach GIS

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II 22A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 444 1151 , fax. 91 444 1065
 • Data zamieszczenia: 2016-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 22A 22A
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 444 1151, fax. 91 444 1065
  REGON: 00120877700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa notebooka do obsługi aplikacji biurowych, pracy w systemach analiz przestrzennych oraz modelowania środowiska w systemach GIS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa notebooka do obsługi aplikacji biurowych, pracy w systemach analiz przestrzennych oraz modelowania środowiska w systemach GIS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.univ.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach