Przetargi.pl
Dostawa, montaż, instalacja oraz serwis sprzętu, urządzeń i wyposażenia, wspomagającego i zabezpieczającego proces kształcenia - szkolenia w Jednostce Wojskowej 3937

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  ul. Połczyńska 32 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż, instalacja oraz serwis sprzętu, urządzeń i wyposażenia, wspomagającego i zabezpieczającego proces kształcenia - szkolenia w Jednostce Wojskowej 3937
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz serwisowanie sprzętu, urządzeń i wyposażenia wspomagających i zabezpieczających proces kształcenia i szkolenia w Jednostce Wojskowej 3937 w Mrzeżynie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Dostawę notebook z oprogramowaniem i akcesoriami - 7 szt.; b) Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego - 7 szt.; c) Dostawę urządzenia UPS - 7 szt.; d) Dostawę listwy zasilającej - 7 szt.; e) Dostawę tablicy interaktywnej - 2 szt.; f) Dostawę projektora do tablicy interaktywnej - 2 szt. g) Dostawę projektora krótkoogniskowego podwieszanego - 5 szt.; h) Dostawę telewizora z uchwytem mocującym - 7 szt.; i) Dostawę wizualizera - 7 szt.; j) Dostawę nagłośnienia - 6 kpl.; k) Dostawę odtwarzaczy Blu-Ray - 7 szt.; l) Dostawę zestawu nagłośnienia tablicy interaktywnej - 1 szt. m) Instalację i konfigurację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3.1. - lit a) do l). W zakres instalacji urządzeń i wyposażenia wchodzi okablowanie logiczne, sygnałowe i podłączenie do istniejącej sieci energetycznej. n) Serwis sprzętu komputerowego - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 10 do SIWZ - Warunki techniczne oraz gwarancja i serwis dotycząca dostawy sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz załącznik 10 do SIWZ - Warunki techniczne oraz gwarancja i serwis dotycząca dostawy sprzętu komputerowego Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, kompletny, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Opakowania muszą zawierać nazwę przedmiotu zamówienia i nazwę producenta wraz ze wskazaniem upływu daty gwarancji udzielonej przez producenta. Informacja o produktach równoważnych: 1. Zamawiający przedstawił minimalne parametry urządzeń i wyposażenia, które spełniają założone wymagania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe; 2. W dokumentacji technicznej - opis przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 9,10 do SIWZ, we wszystkich pozycjach, w których wskazano jakikolwiek znak towarowy, patenty, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, wykonawca może zaproponować produkt równoważny. Informację o zaoferowaniu produktu równoważnego, wykonawca zamieści w załączniku nr 11 do SIWZ - informacja o produktach równoważnych. Produkt równoważny musi spełniać wymagania minimalne określone w specyfikacji technicznej. Jednocześnie, wykonawca musi udowodnić, że produkty równoważne spełniają wymagania zamawiającego zawarte w SIWZ, poprzez dołączanie do oferty kart katalogowych, opisów, norm itp. - zgodnie z brzmieniem pkt 1.4. Rozdziału 6 SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji, jakości na dostarczone produkty - zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do SIWZ- warunki techniczne oraz gwarancja i serwis dotycząca dostawy sprzętu komputerowego. UWAGA! Wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacja ta musi zawierać nazwę towaru oraz wskazywać ich wartość bez kwoty podatku. Wykonawca dostarczy informację o obowiązku podatkowym zamawiającego wraz z formularzem cenowym. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach