Przetargi.pl
Dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie - AG/BZ/272-11/2016

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1/2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4809400 , fax. 91 4809575
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 1/2 1/2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4809400, fax. 91 4809575
  REGON: 00014512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie - AG/BZ/272-11/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie - zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był w I gatunku, odpowiadał obowiązującym polskim normom jakościowym PN. Woda mineralna po otwarciu butelki PET musi być bezwonna. Woda, w dniu dostarczenia, musi posiadać minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy, umieszczony na każdej etykiecie opakowania, licząc od dnia dostawy. Asortyment przedmiotu zamówienia obowiązkowo powinien być oznaczony: nazwą produktu, pojemnością, zawartością składników mineralnych, nazwą producenta, terminem przydatności do spożycia. Zamawiana woda mineralna powinna być dostarczana w atestowanych opakowaniach - butelkach typu PET, o pojemności 1,5 l oraz 0,5 l, jednorazowych, spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne, zamkniętych fabrycznie, bez zanieczyszczeń oraz obcych zapachów i smaków, bez fizycznych uszkodzeń dyskwalifikujących produkty (tzn. uszkodzone opakowanie i zamknięcie). Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w Załączniku nr 1a do SIWZ ilości zamawianego przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu, nie więcej niż 20% zamawianej ilości towaru, w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 159810008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatnosci faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia-publiczne.am.szczecin.pl/przetargi/index.php?type=1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach