Przetargi.pl
Naprawa pomieszczeń w budynku nr 89/6019 w Jednostce Wojskowej w Świdwinie

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  ul. Połczyńska 32 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa pomieszczeń w budynku nr 89/6019 w Jednostce Wojskowej w Świdwinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - naprawa pomieszczeń w budynku nr 89/6019 w Jednostce Wojskowej w Świdwinie (branża budowlana i branża elektryczna), szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr 10 do SIWZ oraz Przedmiar Robót - załącznik nr 11 do SIWZ. - naprawa pomieszczeń w budynku nr 89/6019 w Jednostce Wojskowej w Świdwinie (branża sanitarna), szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Projekt Budowlany załącznik nr 12 do SIWZ oraz Przedmiar Robót załącznik nr 13 do SIWZ. Wyżej wymienione dokumenty oraz rysunki stanowią załączniki do niniejszej SIWZ i są jej integralną częścią.Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów z zastosowaniem znaków towarowych, określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie niższych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowalne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (do upływu terminu składania ofert) lub nie zabezpieczenie oferty ustawową formą wadium spowoduje, iż oferta nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp zostanie uznana za odrzuconą. 3.Wadium można wnieść w formie: a)pieniądzu b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c)gwarancjach bankowych d)gwarancjach ubezpieczeniowych e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP Oddział w Szczecinie 60 1010 1599 0194 2213 9120 1000 odpowiednio z dopiskiem: Wadium - Przetarg nieograniczony - ZP/26/2016 5.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w Rozdziale 11 niniejszej specyfikacji. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data, godzina i minuta wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego (wyrok SN sygn. III CZP 164/94). 7.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądzu treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty nieodwołalnie i bezwarunkowo całej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, b)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, poczynając od daty składania ofert c)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 8.W przypadku oferty wspólnej wadium może być wniesione przez każdego z Wykonawców działających wspólnie. Ustawa Pzp nie obciąża tym obowiązkiem lidera konsorcjum czy pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie. Wniesienie części gwarancji przez jednego uczestników konsorcjów w gotówce a przez drugiego z konsorcjantów w polisie ubezpieczeniowej jest dopuszczalny zarówno w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych. 9.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania z ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania z ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 10.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: a)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust 3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b)Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie. 11.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 12.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach