Przetargi.pl
Dostawę płytek, śrub, gwoździ dla oddziału ortopedyczno-urazowego przy SPZZOZ Gryfice

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3842127 , fax. 091 3842127
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Niechorska 27 27
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3842127, fax. 091 3842127
  REGON: 00031028400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.medicam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę płytek, śrub, gwoździ dla oddziału ortopedyczno-urazowego przy SPZZOZ Gryfice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę płytek, śrub, gwoździ dla oddziału ortopedyczno-urazowego przy SPZZOZ Gryfice- 3 pakiety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331417708
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamaiający nie żąda wiadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) Aktualny katalog z opisem oferowanego asortymentu medycznego z zaznaczeniem przez wykonawcę nr katalogowych oferowanego asortymentu wraz z podaniem nr pakietu i pozycji w pakiecie. 3) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie 3 dostaw odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że dostawy te były wykonane należycie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) Aktualny katalog z opisem oferowanego asortymentu medycznego z zaznaczeniem przez wykonawcę nr katalogowych oferowanego asortymentu wraz z podaniem nr pakietu i pozycji w pakiecie. 3) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie 3 dostaw odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że dostawy te były wykonane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.medicam.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach