Przetargi.pl
przeprowadzenie zajęć z przedmiotu Technologie Informacyjne wraz z przygotowaniem programu oraz materiałów dydaktycznych - numer Zp/pn/52/2014

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 551 74 53 , fax. 81 551 74 52
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  ul. Dywizjonu 303 35 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 74 53, fax. 81 551 74 52
  REGON: 06005921600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsosp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przeprowadzenie zajęć z przedmiotu Technologie Informacyjne wraz z przygotowaniem programu oraz materiałów dydaktycznych - numer Zp/pn/52/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług szkolnictwa wyższego polegających na przeprowadzeniu zajęć z przedmiotu: Technologie Informacyjne oraz przygotowaniu programu i materiałów dydaktycznych do zajęć z Technologie Informatyczne dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w semestrze zimowym (- studia niestacjonarne) roku akademickiego 2014/2015, z podziałem na zadania: a) zadanie I - Wydział Lotnictwa i Kosmonautyki - Nawigacja Lotnicza; b) zadanie II - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki - Bezpieczeństwo Narodowe, c) zadanie III - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki - Logistyka; 2) Szczegółowy opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia oraz Zakresy materiałów zawierają zał. Nr 4 i 5 do oferty; 3) przedmiot zamówienia obejmuje: a) przeprowadzenie zajęć w formie i ilości wg zał. Nr 4 do oferty; b) prowadzenie konsultacji w salach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w terminach dogodnych dla grup studenckich przypisanych danemu wykładowcy i w ilości wg zał. Nr 4 do oferty; c) przygotowywanie, przeprowadzenie i sprawdzanie kolokwiów oraz sprawdzianów w ilości zgodnej z zasadami zaliczania przedmiotu obowiązującymi na danym kierunku studiów; d) udział w przygotowywaniu, przeprowadzaniu i sprawdzaniu egzaminów. 4) zajęcia będą przeprowadzane wg planu zajęć poszczególnych grup studenckich; 5) zajęcie muszą być prowadzone w języku polskim bezpośrednio przez wykładowcę; 6) Wykonawca będzie przeprowadzał zajęcia i konsultacje w salach wskazanych przez Zamawiającego; 7) wykładowca podlega kontroli merytorycznej, a w szczególności kontroli dotyczącej realizacji programu danego przedmiotu, przez osobę odpowiedzialną za ten przedmiot; 8) wykładowca prowadzący wykład lub ćwiczenia zobowiązany jest do wypełnienia w elektronicznym systemie i dostarczenia do dziekanatu wydrukowanych i podpisanych protokołów zaliczeń i/lub egzaminów w przewidzianym przez właściwy dziekanat terminie; 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin zajęć w przypadku likwidacji (lub innych czynników zewnętrznych) przez Wydział grupy studenckiej prowadzonej przez Wykonawcę; 10) Wykonawca zatrudniający wykładowców do prowadzenia zajęć zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zestawienie przypisujące konkretnych wykładowców, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane w postępowaniu kwalifikacje, do poszczególnych części; 11) Wykonawca musi posiadać: a) wykształcenie wyższe techniczne informatyczne ze stopniem naukowym doktora albo tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym (wymagana doskonała znajomość tematów: Pakiety biurowe, podstawy budowy komputera, systemy operacyjne, sieci komputerowe, tworzenie stron www, programowanie w języku C++); b) doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą e-learningową oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej zgodnie z sylabusami przedmiotów; c) doświadczenie w wykonaniu należycie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi szkolnictwa wyższego polegające na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych z informatyki przez co najmniej 2 semestry na uczelni wyższej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsosp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach