Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin - (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+839,5; od km 4+452 do km 5+976 i od km 6+208 do km 9+994 wraz z remontem istniejącego mostu na rzece Ciemięga w km 6+010, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 za (RPO WL)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5162475, 5162885 , fax. 081 5162478
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
  ul. Żeromskiego 3 3
  24-200 Bełżyce, woj. lubelskie
  tel. 081 5162475, 5162885, fax. 081 5162478
  REGON: 43102926300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbelzyce.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin - (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+839,5; od km 4+452 do km 5+976 i od km 6+208 do km 9+994 wraz z remontem istniejącego mostu na rzece Ciemięga w km 6+010, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 za (RPO WL)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin - (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+839,5; od km 4+452 do km 5+976 i od km 6+208 do km 9+994 wraz z remontem istniejącego mostu na rzece Ciemięga w km 6+010, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL). Przebudowa przedmiotowej inwestycji zawiera elementy: STAN A: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin - (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński-na terenie Gminy Niemce. I ELEMENT-Roboty przygotowawcze II ELEMENT-Roboty ziemne III ELEMENT-Odwodnienie korpusu drogowego IV ELEMENT -Podbudowy V ELEMENT-Nawierzchnie VI ELEMENT-Roboty wykończeniowe VII ELEMENT-Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu VIII ELEMENT-Elementy ulic IX ELEMENT-Inne roboty STAN B:Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin-(ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński-na terenie Gminy Jastków. I ELEMENT-Roboty przygotowawcze II ELEMENT-Roboty ziemne III ELEMENT-Odwodnienie korpusu drogowego IV ELEMENT-Podbudowy V ELEMENT-Nawierzchnie VI ELEMENT-Roboty wykończeniowe VII ELEMENT-Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu VIII ELEMENT-Elementy ulic IX ELEMENT -Inne roboty STAN C:Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin-(ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie-Majdan Krasieniński-Branża mostowa I ELEMENT-Montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas trwania robót. Opracowanie niezbędnych dokumentacji. II ELEMENT-Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych III ELEMENT-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami PCC IV ELEMENT -Powłoka malarska na powierzchniach betonowych UWAGA. Element A i B-zakres robót budowlanych zawarty w elemencie A i B współfinansowany jest ze środków RPO WL. Element C-zakres robót budowlanych zawarty w elemencie C finansowany jest ze środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2015r. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania, określa projekt wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys ofertowy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści SIWZ, danymi technicznymi, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zwanych dalej SST z obowiązującymi przepisami i normami, opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 10 (wymagany będzie przy podpisaniu umowy), oraz projektem stałej i czasowej organizacji ruchu. Projekt czasowej organizacji ruchu dotyczący branży drogowej zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy, natomiast projekt czasowej organizacji ruchu dotyczący remontu mostu Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami. Wymagany okres gwarancji na roboty drogowe - 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Natomiast trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosić dla znaków z folia typu 1: 7 lat; z foli typu 2: 10 lat; z folią pryzmatyczną: 12 lat. UWAGA Zamawiający będzie wymagał, aby tablice znaków pionowych posiadały umieszczone na tylnej stronie tablicy nalepki zawierające informacje: datę produkcji znaku, nazwę lub znak handlowy wykonawcy znaku, okres gwarancji odpowiedni do typu foli odblaskowej lica znaku i materiału tarczy znaku (tj. 7, 10, lub 12 lat), nazwę właściciela - Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Tel. 81 516 28 84 Nr drogi 2215L km Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. Kody CPV: Zamówienie należy wykonać zgodnie z SST: D-M-00.00.00, D-01.00.00, D-01.01.01, D-01.02.01, D-01.02.02, D-01.02.03, D-01.02.04, D-02.01.01, D-02.03.01, D-03.01.01, D-03.02.01, D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-04.04.02, D-04.05.01, D-04.07.01, D-04.08.04, D-05.03.05, D-05.03.11, D-06.00.00, D-06.01.01, D-06.02.01, D-06.03.01, D-07.01.01, D-07.02.01, D-07.05.01, D-07.06.02, D-07.07.02, D-08.00.00, D-08.01.01, D-08.02.02, D-08.03.01, D-08.06.01, D-10.07.00, D-10.07.01 Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zmawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane wyroby, materiały budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów, wyrobów i sprzętu innego niż określone w SST pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwocie: 380 000,00 PLN. 1. Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy nr: 11 1240 2438 1111 0010 0683 5412. Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione i obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach niż pieniądz należy złożyć w oryginale dołączając do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpbelzyce.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach